"W takiej sytuacji GDDKiA musi przede wszystkim ujawnić, jakimi dokumentami i projektami dysponuje oraz jaki jest stan zaawansowania prac na realizowanym przez Chińczyków odcinku A2. Dopiero wtedy będzie można przystąpić do postępowania przetargowego.

Procedury związane z przetargiem ograniczonym lub nieograniczonym potrwałyby, co najmniej kilka miesięcy, wyklucza to zakończenie inwestycji przed Euro 2012.

"Możliwy jest jeszcze tryb tzw. negocjacji bez ogłoszenia"

Możliwy jest jeszcze tryb tzw. negocjacji bez ogłoszenia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy z wybranymi przez siebie wykonawcami. W takim wypadku GDDKiA musiałoby jednak wykazać, że spełniony jest - na gruncie orzecznictwa ETS - warunek "pilności" wykonania inwestycji.

Jeżeli by się to udało Dyrekcja mogłaby zaprosić wykonawców realizujących sąsiednie odcinki autostrady A2, którzy dysponują odpowiednim potencjałem, sprzętem i ludźmi. Takie rozwiązanie wydaje się najwłaściwsze.

Procedury w tym trybie, licząc z odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej, umożliwiłyby rozpoczęcie prac na autostradzie pod koniec sierpnia. Dużo zależy także od tego, na ile kompletnym projektem dysponuje GDDKiA oraz jak szybko udałoby się przygotować kompletny opis przedmiotu zamówienia.

Warto, aby tym razem, oprócz kryterium ceny, zastosować także inne kryteria dopuszczone przez prawo zamówień publicznych, np. termin wykonania zamówienia. Być może wtedy udałoby się wyłonić wykonawcę, który ukończy inwestycję przed Euro 2012.

W grę nie wchodzi natomiast, możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z prawem zamówień publicznych zamówienia w ten sposób można udzielić, gdy ze względu na wyjątkową sytuację - niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć - wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zamówienia. Procedura zamówienia z wolnej ręki jest zarezerwowana dla inwestycji realizowanych w związku z klęskami żywiołowymi".