Przygotowanie Narodowego Planu Wprowadzenia Euro zostało przewidziane w dokumencie "Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro", przyjętym przez rząd w październiku 2010 roku.

"Planowana integracja Polski ze strefą euro wymaga opracowania szczegółowego planu przygotowań do przyjęcia wspólnej waluty, sporządzenia harmonogramu oraz wskazania instytucji i osób odpowiedzialnych za realizację odpowiednich działań przygotowawczych. Plany tego typu opracowują wszystkie kraje zamierzające przyjąć euro" - napisano w programie prac rządu.

"Narodowy Plan Wprowadzenia Euro jest niezbędnym elementem przygotowań do wprowadzenia Euro w Polsce. Dokument ten określi zakres przygotowań niezbędnych do jak najefektywniejszego wprowadzenia euro w Polsce, w szczególności szczegółowo definiując konieczne działania, harmonogram ich realizacji oraz wskazując podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie" - dodano.

Narodowy Plan Wprowadzenia Euro w Polsce będzie gotowy i przyjęty przez rząd w III lub IV kwartale tego roku

Jednocześnie odpowiedzialne za dokument Ministerstwo Finansów wskazuje na możliwość opóźnień w przedłożeniu dokumentu rządowi, ze względu na potrzebę skoordynowania prac wielu zespołów opracowujących wkłady do planu.

"Z uwagi na konieczność skoordynowania prac ponad 30 instytucji wchodzących w skład Zespołów Roboczych ds. Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, które opracowują wkłady do dokumentu, możliwe są opóźnienia w jego przedłożeniu" - napisano.

W marcu br. Marek Rozkrut, dyrektor Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów, zapewniał w rozmowie z PAP, że Narodowy Plan Wprowadzenia Euro w Polsce będzie gotowy i przyjęty przez rząd w III lub IV kwartale tego roku, jednak nie będzie w nim daty wejścia do strefy euro.