W efekcie wszystkich proponowanych przez rząd zmian deficyt sektora finansów publicznych w 2012 r. ma wynieść 2,9 proc. PKB. (GUS podał we wtorek, że w 2010 r. sięgnął - 7,9 proc. - PAP).

CIR poinformowało, że aktualizacja zawiera średnioroczne prognozy gospodarcze Polski, w tym finansów publicznych.

W scenariuszu średniookresowym zakłada się, że dla tempa wzrostu PKB, procesów inflacyjnych i sytuacji na rynku pracy "kluczowe znaczenie będą miały: sytuacja gospodarcza u partnerów handlowych pozostałych państw członkowskich UE, skala i struktura konsolidacji fiskalnej oraz tendencje demograficzne, chodzi zwłaszcza o ubytek ludności w wieku produkcyjnym" - napisano w komunikacie.

Rząd przyjął w aktualizacji Programu Konwergencji, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2011 r. będzie o ok. 0,2 pkt proc. wyższy niż w 2010 r. i wyniesie 4 proc., podobnie będzie w 2012 r. "W 2013 r. można się spodziewać spowolnienia realnego tempa wzrostu PKB do ok. 3 proc. Natomiast w 2014 r. tempo wzrostu PKB wyniesie ok. 3,9 proc." - przewiduje rząd.

Ponadto zakłada się, że w 2011 r. inflacja "przejściowo" wzrośnie o 3,5 proc., ale w kolejnych latach będzie się obniżać, by w 2014 r. wynieść 2,5 proc.

"Przewiduje się, że proces zaostrzania polityki pieniężnej przez RPP będzie kontynuowany. Tempo i skala podwyżek stóp procentowych będzie uzależnione od ożywienia gospodarczego, konsolidacji finansów publicznych, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz kursu walutowego i oczekiwań inflacyjnych. W kolejnych latach stopa referencyjna NBP powinna ukształtować się na poziomie ok. 4,5 proc." - uważa rząd.

W komunikacie opisano, co rząd robi, by zlikwidować nadmierny deficyt (zgodnie z zaleceniami Rady Ecofin, do 2012 r. Polska powinna zredukować go poniżej 3 proc. PKB).

Podano też, że ostatnia nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła "wydatkową regułę dyscyplinującą", która ogranicza wzrost tzw. wydatków elastycznych i nowych sztywnych. Zgodnie z ustawą nie mogą one rosnąć w skali roku więcej niż o 1 proc.

Ustawa o finansach publicznych zawiera także wymóg, by przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw zawierały limity wydatków w ujęciu kasowym dla każdego roku przez 10 lat po wejściu w życie ustawy. Poza tym w ustawie znalazł się dodatkowy mechanizm zabezpieczenia finansów publicznych, który zakłada warunkowe podwyżki VAT, gdyby relacja państwowego długu publicznego do PKB przekroczyła 55 proc.