Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 584,61 mln zł, tj. 8 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne, zaplanowane na 20 kwietnia.

„Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 w kwocie 916 855 435,98 zł, w następujący sposób: na pokrycie straty z lat ubiegłych przeznacza się kwotę 19 083 267,90 zł, na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 584 608 104 zł, na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 313 164 064,08 zł"- podał bank w projektach na ZW.

Dywidenda na 1 akcję wynosi 8,00 zł. W podziale dywidendy uczestniczy 73 076 013 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 9 maja, a wypłata dywidendy nastąpi w 23 maja 2011 roku.

BZ WBK miał 974,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 885,26 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 916,86 mln zł zysku netto wobec 985,29 mln zł zysku rok wcześniej. (ISB) amo/tom