Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w lutym o 12,2 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w lutym rdr wzrosła średnio o 7,3 proc., a mdm spadła o 2,4 proc.

Nowe zamówienia w przemyśle w II wzrosły o 12,9 proc. rdr

Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce wzrosły w lutym w ujęciu rdr o 12,9 proc., po wzroście o 10,0 proc. w styczniu - podał GUS.

W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 1,9 proc. w porównaniu ze spadkiem o 3,7 proc. w styczniu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Wzrosła sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w lutym o 21,9 proc. rdr, po wzroście w styczniu o 22,1 proc., a mdm wzrosła o 4,0 proc. - podał GUS.Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych wzrosła w lutym o 19,0 proc. rdr, po wzroście o 18,7 w styczniu, a mdm wzrosła o 2,9 proc.

Wydajność pracy w okresie I-II wzrosła o 7,1 proc. rdr

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-luty była o 7,1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2010 roku przy większym o 2,8 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,8 proc.- podał GUS w komunikacie.

Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,2 proc.

Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,2 proc. wobec 13,0 proc. w styczniu - podał w środę GUS.Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego wyniosła 2 mln 150,2 tys. osób.

Poprawa koniunktury w handlu

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w marcu oceniany mniej pesymistycznie niż w lutym, ale gorzej niż w marcu przed rokiem. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w marcu na poziomie minus 1 (w lutym minus 3) - podał GUS.

"Mimo iż przedsiębiorcy oceniają bieżącą sprzedaż negatywnie, podobnie jak w lutym, to prognozy w tym zakresie są już optymistyczne. Utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, natomiast przewidywania wskazują na możliwość ich zmniejszenia" - napisano w komentarzu.

Z badań wynika, że poprawę koniunktury sygnalizuje 19 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 20 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18 proc. i 21 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Mimo iż przedsiębiorcy odnotowują spadek bieżącej sprzedaży, podobnie jak w lutym, to prognozy w tym zakresie są już optymistyczne. Utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, natomiast prognozy wskazują na możliwość zmniejszenia trudności w tym zakresie. Poziom zapasów towarów jest nadal uważany za nadmierny. Mimo to ilość towarów zamawianych u dostawców może być nieznacznie zwiększana. Planowane redukcje zatrudnienia są nieco wyższe od przewidywanych w lutym. Przedsiębiorcy sygnalizują dalszy wzrost bieżących i przyszłych cen towarów" - napisano w raporcie.

Zdaniem autorów raportu, najbardziej negatywnie koniunkturę oceniają jednostki mikro i małe. Jedynie przedsiębiorstwa duże oceniają koniunkturę pozytywnie.

"Spośród badanych w marcu jednostek 5,1 proc. nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (4,6 proc. przed rokiem). Największe trudności napotykane przez respondentów zgłaszających występowanie barier związane są z: konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje 58 proc. przedsiębiorstw - tak w marcu br. jak i w ub. r.), kosztami zatrudnienia (54 proc. w marcu br., 52 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), niedostatecznym popytem (48 proc. w marcu br., 49 proc. przed rokiem), a także wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (44 proc. w marcu br. i przed rokiem)" - napisano.

Klimat koniunktury w przemyśle w marcu poprawił się wobec lutego

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w marcu jest oceniany korzystnie, lepiej niż przed miesiącem, ale gorzej niż w marcu ub. r. - wynika z opublikowanych w środę badań Głównego Urzędu Statystycznego.

Na poprawę koniunktury mają wpływ bardziej optymistyczne niż przed miesiącem przewidywania portfela zamówień i produkcji, a także poprawa ocen bieżących w tym zakresie.

"W marcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wynosi plus 4 (przed miesiącem plus 2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badań.

Eksperci GUS wskazują także, że przedsiębiorcy sygnalizują niewielkie zwiększenie krajowego bieżącego portfela zamówień, przy mniejszym niż w lutym ograniczeniu portfela zagranicznego.

"Bieżąca produkcja jest rozszerzana w niewielkim stopniu, ale odpowiednie prognozy wskazują jednak na możliwość dalszej poprawy" - wynika z badań.

"Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza zapotrzebowanie" - dodają eksperci.

Badania GUS wskazują także, że poziom należności raportowany przez respondentów zwiększa się, ale utrzymują się trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych.

"Przewidywania w tym zakresie wskazują na możliwość niewielkiej poprawy" - napisano.

GUS podaje także, że skala planowanych redukcji zatrudnienia może być nieco większa niż przewidywano w lutym oraz, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć.


Znaczne pogorszenie nastrojów konsumentów

W marcu 2011 r. odnotowano znaczne pogorszenie nastrojów konsumenckich społeczeństwa w stosunku do poprzedniego miesiąca - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Z badań GUS wynika, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, zmniejszył się w marcu 2011 r. o 4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -29 pkt proc. Zanotowany poziom wskaźnika jest niższy o 11,7 pkt proc. od wyniku z marca poprzedniego roku.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, zmniejszył się o 4,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -34,1 pkt proc. Wartość tego wskaźnika była niższa niż przed rokiem o 10,7 pkt proc.

"Zanotowane negatywne zmiany koniunktury konsumenckiej były wynikiem pogorszenia wszystkich badanych czynników determinujących nastroje konsumentów" - napisano w komentarzu do badań.

GUS podał, że w marcu 2011 r. konsumenci bardziej pesymistycznie niż miesiąc wcześniej oceniali przede wszystkim oczekiwane (w następnych 12 miesiącach) i zaistniałe (w ostatnich 12 miesiącach) zmiany w sytuacji ekonomicznej kraju (spadek wartości wskaźników odpowiednio o 7,4 i 4,9 pkt proc.), oczekiwane (w następnych 12 miesiącach) zmiany w poziomie bezrobocia (spadek wartości bezwzględnej o 4,6 pkt proc.) i w sytuacji finansowej swoich gospodarstw domowych (spadek o 4,5 pkt proc.).

Badania wskazują także, że niekorzystnie oceniono również oczekiwane (w następnych 12 miesiącach) możliwości oszczędzania pieniędzy, zaistniałe (w ostatnich 12 miesiącach) zmiany w sytuacji finansowej swoich gospodarstw domowych oraz dokonywanie ważnych zakupów dla gospodarstw domowych w obecnych warunkach (spadek wskaźników odpowiednio o 3,1, 2,1 i 1,3 pkt proc.).