Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, "Wieloletni Plan Finansowy Państwa" to plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu sporządzany na cztery lata budżetowe.

Plan jest aktualizowany przez rząd corocznie, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej; uwzględnia prognozę na kolejne trzy lata.