Oferta publiczna obejmować ma do 4.250.000 akcji serii C nowej emisji oraz do 20.500.000 akcji istniejących serii B sprzedawanych przez Getin Noble Bank.

Open Finance, spółka obecnie w 100 proc. zależna od Getin Noble Banku, planuje debiut na GPW w drugim kwartale 2011 r. W grudniu 2010 r. spółka informowała o złożeniu prospektu emisyjnego do KNF.

W listopadzie NWZA Open Finance zdecydowało o podwyższeniu kapitału poprzez emisję od 1 do 4.250.000 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Zysk netto Open Finance w 2010 r. wzrósł do 72,3 mln zł z 65,1 mln zł w 2009 r. W 2010 r. wartość wypłaconych przez spółkę kredytów hipotecznych wynosiła 6,4 mld zł.