KE z zadowoleniem reaguje na list ministra Rostowskiego ws. ograniczania polskiego deficytu, nie komentując szczegółowych propozycji. KE cieszy potwierdzenie, że rząd ograniczy deficyt do 3 proc. w 2012 r., a także gotowość do podjęcia ewentualnie dalszych kroków.

"Komisja wita z zadowoleniem odpowiedź polskiego rządu i zobowiązanie do respektowania terminu oraz przyjęcia dalszych środków, jeśli będzie to konieczne. Komisja przeprowadzi dokładną ocenę środków w ramach analizy zaktualizowanego polskiego programu konwergencji, zanim podejmie decyzję o dalszych krokach w ramach procedury nadmiernego deficytu" - powiedziała w czwartek rzecznika unijnego komisarza ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehna.

W ten sposób rzeczniczka skomentowała formalny list, jaki minister finansów Jacek Rostowski wysłał w środę do komisarza, zawierający polskie plany działań na 2011 i 2012 rok w celu redukcji deficytu w 2012 r., czyli terminie wyznaczonym Polsce w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Rzeczniczka dodała, że na razie Komisja Europejska nie odnosi się do szczegółów reform opisanych w liście i nie ocenia, czy są one wystarczające w celu redukcji deficytu. Dlatego w tej chwili nie przesądza, czy będą potrzebne dalsze, niewymienione w liście kroki, by ograniczyć deficyt z 7,9 proc. PKB w ub.r. do 3 proc. w przyszłym. Według źródeł rządowych, skutki już podjętych lub ogłoszonych działań wynoszą 4,44 pkt proc. PKB.

"Mając na uwadze efekty przedstawionych działań jesteśmy przekonani, że wystarczą one do zlikwidowania nadmiernego deficytu w 2012 r. Niemniej, jeśli zajdzie potrzeba, polski rząd jest gotów podjąć dodatkowe środki dla realizacji tego celu" - zapowiedział Rostowski w liście.

Pytana, czy reformy wymienione w liście zostały uzgodnione z Komisją Europejską rzeczniczka powtórzyła, że zostaną one ocenione przez służby KE. KE wyda ocenę na podstawie zaktualizowanego planu konwergencji, który Polska musi przesłać do kwietnia, a także swoich prognoz gospodarczych, które opublikuje w maju. Nastąpi to już w ramach "europejskiego okresu oceny", w ramach którego kraje UE mają zbliżać polityki gospodarcze przy opracowywaniu swoich budżetów. Zalecenia dla poszczególnych krajów KE wyda prawdopodobnie na początku czerwca. Następnie zostaną one przedyskutowane i zatwierdzone przez radę ministrów finansów Ecofin oraz szefów państw i rządów na szczycie UE.

W liście Rostowski wymienia regułę wydatkową ograniczającą wzrost wydatków z budżetu do maksymalnie 1 pkt proc. ponad stopę inflacji; równoważenie budżetów samorządów od b.r., zakaz przyjmowania przez Radę Ministrów projektów ustaw, które mogą spowodować zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych. Wymienia także środki przewidziane w ustawie budżetowej na rok 2011 jak obniżenie zasiłków pogrzebowych, zamrożenie funduszu płac dla większości jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych, niższe wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz podwyższenie stawki podatku VAT do 23 proc.