Uszkodzenie albo całkowite zniszczenie budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, spowodować również może częściową albo całkowitą przerwę w działalności, co oznaczać będzie dla przedsiębiorcy utratę przychodów z tej działalności przy jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów stałych czy dodatkowych, związanych np. z przeniesieniem działalności do innej lokalizacji.

Co może się zdarzyć

Podejmując decyzję o zawarciu ubezpieczenia, wyborze właściwych produktów ubezpieczeniowych i zakresie ubezpieczenia, przedsiębiorca powinien zastanowić się, na jakie zdarzenia mogące spowodować szkody narażone są posiadane przez niego nieruchomości z uwagi np. na położenie.

Powinien przeanalizować potencjalne zewnętrzne przyczyny ewentualnej szkody (m.in. przeniesienie ognia z sąsiedztwa), możliwość wystąpienia ryzyk naturalnych – powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, niebezpieczeństwa upadku na jego budynek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie masztów, możliwość narażenia nieruchomości na umyślne uszkodzenie przez osoby trzecie (dewastacja, czy akty terroryzmu), a także potencjalne przyczyny wewnętrzne (np. możliwości wystąpienia eksplozji mającej związek z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej czy stosowanymi technologiami) czy nawet możliwość zaistnienia szkód wodno-kanalizacyjnych. Istotne jest uzmysłowienie sobie stopnia narażenia majątku firmy na te ryzyka.

Taka analiza pozwoli na dostosowanie zakresu ubezpieczenia do faktycznych potrzeb.

Należy sprawdzić, jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe zostały zastosowane w budynkach, w których przedsiębiorca prowadzi działalność. Czy są to np. tylko wymagane przepisami gaśnice, czy inne atestowane zabezpieczenia (stałe urządzenia tryskaczowe, urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych). Za posiadanie dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, w zależności od rodzaju, jakości, skuteczności tych zabezpieczeń można uzyskać zniżkę w składce za ubezpieczenie budynku.

Za co zwrot

Rozważając możliwość zaistnienia zakłócenia lub przerwy w działalności spowodowanej zniszczeniem budynku, przedsiębiorca powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wystarczający byłby dla niego tylko zwrot stałych kosztów działalności (np. wynagrodzeń pracowników, stałych opłat za dostawę mediów, kosztów abonamentów telefonów stacjonarnych), czy dodatkowych kosztów działalności (np. przeniesienia ubezpieczonego mienia do innej lokalizacji, kosztów użytkowania obcych budynków, dodatkowych kosztów pracy związanych z przywróceniem działalności), czy chciałby ubezpieczyć zysk brutto (rozumiany w zależności od sposobu ubezpieczenia – jako suma kosztów stałych i zysku ze sprzedaży).

W PZU w zależności od potrzeb można wykupić tylko dodatkowe klauzule stałych kosztów działalności gospodarczej lub dodatkowych kosztów działalności jako uzupełnienie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców albo zdecydować się na oddzielne ubezpieczenie utraty zysku, komplementarne do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców.