Zgodnie z nowelą ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych pomoc może być przyznawana w przypadku wystąpienia negatywnych zjawisk na rynku finansowym. Ze wsparcia mogą skorzystać banki krajowe, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne, domy maklerskie oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Ustawa przed zmianą działała jedynie do końca 2010 r.

Dotychczas żadna z instytucji finansowych objętych tymi przepisami nie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wsparcia na ich podstawie.

Zgodnie z ustawą przekazanie wsparcia będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. Projekt był konsultowany z Europejskim Bankiem Centralnym.

Łączny limit wszystkich poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa - również ze zmienianych ustaw - zapisany w ustawie budżetowej na rok 2011 wynosi 55 mld zł. Ewentualna pomoc ma odbywać się z uwzględnieniem kontroli nad poziomem państwowego długu publicznego.