MF napisał w założeniach, że obecnie brakuje stałych rozwiązań legislacyjnych, umożliwiających udzielanie wsparcia bankom zagrożonym niewypłacalnością przez podmioty zewnętrzne. Chodzi o udzielenie gwarancji zwiększenia funduszy własnych takich instytucji.

MF wyjaśnia, że ustawa o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, zawierająca takie instrumenty, obowiązuje wyłącznie do 31 grudnia 2010 r. "W związku z bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynkach finansowych konieczne jest zapewnienie takiej możliwości" - uzasadnia Ministerstwo Finansów.

Resort przyznaje, że dotychczas nie było konieczności wsparcia instytucji finansowych środkami publicznymi. "Niemniej jednak, mając na względzie możliwość ewentualnych działań tego typu w przyszłości oraz uwzględniając trendy prac na poziomie europejskim, niezbędne jest wprowadzenie do systemu prawnego bezterminowych narzędzi wsparcia na poziomie krajowym" - napisano w dokumencie.

Zdaniem MF, zmiana powinna pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do systemu bankowego

Według resortu pomoc BFG dla zagrożonego banku polegać by miała na udzieleniu gwarancji dokapitalizowania banku w formie objęcia wyemitowanych przez niego akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych. W przypadku ustabilizowania się sytuacji banku (np. przez znalezienie nowych inwestorów) BFG mógłby wycofać się z zaangażowania w taki bank na zasadach rynkowych.

Zdaniem MF, zmiana powinna pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do systemu bankowego oraz utrzymanie akcji kredytowej na odpowiednim poziomie. "Narzędzia mające na celu zapobieżenie destabilizacji systemu finansowego (...) mogą pośrednio wywierać również wpływ na rynek pracy, umożliwiając utrzymanie poziomu zatrudnienia w bankach krajowych, korzystających z instrumentu wsparcia zaproponowanego w niniejszym projekcie" - uważa resort.

Ministerstwo informuje, że zmiana nie będzie miała wpływu na wydatki sektora finansów publicznych, ale może mieć wpływ na zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych. "Wpływ ten uzależniony będzie od stopnia zainteresowania instrumentem gwarancji przewidzianym w ustawie. Może obejmować wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego" - napisano w projekcie założeń.