Bank Światowy zaprezentował dzisiaj w Warszawie nowy raport zatytułowany "Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce: diagnoza oraz propozycje w zakresie regulacji i nadzoru".

Celem raportu było zebranie informacji na temat doświadczeń dotyczących funkcjonowania SKOK-ów, dokonanie analizy nowych ram regulacyjnych i nadzorczych oraz przekazanie  rekomendacji dotyczących wdrożenia nowego modelu nadzoru.Zgodnie z nowelizacją nadzór nad SKOK-ami będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego, czyli organ regulujący działalność pozostałych instytucji finansowych w Polsce.

Obecnie SKOK-i podlegają nadzorowi Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (KSKOK). "Pomimo tego, iż aktywa SKOK-ów są stosunkowo niewielkie w relacji do polskiego PKB, system SKOK-ów powinien być objęty skuteczną regulacją oraz nadzorem sprawowanym przez KNF.

Obecnie obowiązujący system nadzoru samorządowego (wewnętrznego) nie wydaje się dłużej właściwy zważywszy na rozmiary systemu, dysponującego ponad dwoma milionami klientów, nieunikniony konflikt interesów pomiędzy Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową a SKOK-ami w niej zrzeszonymi, a także rosnące znaczenie systemowe SKOK-ów dla całego sektora bankowego." - twierdzi Marcin Piątkowski, starszy ekonomista w Banku Światowym oraz współautor raportu. Raport BŚ zaleca także inne rozwiązania podnoszące efektywność nadzoru nad SKOK-ami i zwiększające ich stabilność.

Chodzi zwłaszcza o jasne określenie ról Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (KSKOK) oraz KNF w zakresie regulacji i nadzoru, wzmocnienie nowej ustawy przy pomocy szczegółowego, całościowego zestawu regulacji dotyczących norm ostrożnościowych i standardów działalności, dostęp SKOK-ów do państwowego systemu gwarantowania depozytów.

Eksperci Banku Światowego rekomendują również wprowadzenie minimalnych współczynników wypłacalności dla SKOK-ów, które obecnie wynoszą 3 proc. i plasują się znacznie poniżej międzynarodowych standardów, na poziomie co najmniej 8 proc.. SKOK-i powinno się zachęcać do podwyższenia kapitału w celu umocnienia stabilności poszczególnych kas oraz całego systemu,

Można także rozważyć rozwiązania, w których KNF sprawuje nadzór nad większymi SKOK-ami, a część zadań w zakresie nadzoru nad mniejszymi SKOK-ami zostaje przekazana do KSKOK.