Jednym z najważniejszych zadań zrealizowanych dzięki wsparciu tego programu jest „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II”. To szczególnie ważne przedsięwzięcie dla powiatu wodzisławskiego. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 174 mln zł, z czego ok. 92 mln zł to dotacje z funduszy Unii Europejskiej. Na pozostałą część środków stanowiących wkład własny beneficjenta złożyła się pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w wysokości 20 mln zł oraz kredyt komercyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Sieć kanalizacji

Łączna długość nowej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 126 km. Projekt przewiduje również budowę 10 przepompowni i umożliwienie podłączenia do nowoczesnej sieci kanalizacyjnej 12,3 tys. osób. W efekcie w 2015 roku, po zakończeniu tego zadania, nową kanalizację sanitarną będzie miało 95 procent gospodarstw w gminach Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce oraz Marklowice. Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych oraz dalsze skanalizowanie obszarów nie objętych tym projektem.

Śląskie liderem

Beneficjenci z woj. śląskiego pozyskali dotychczas najwięcej w kraju środków w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczonych na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami. Na 54 złożone wnioski o wsparcie inwestycji w tych dziedzinach, podpisano 29 umów, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) -16, a z WFOŚiGW -13. Dzięki temu do woj. śląskiego wkrótce wpłynie ok. 500 mln zł. dotacji na zadania o wartości ponad 800 mln zł. Zbudowanych zostanie m.in. ponad 300 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 13 km sieci wodociągowej. Ponadto powstanie 56 przepompowni, dwie nowoczesne oczyszczalnie ścieków, dwa zakłady zagospodarowania odpadów oraz kompostownia, sortownia i składowisko odpadów.

Korzyści z realizacji tych projektów odczuje blisko 700 tys. mieszkańców.

W tym czasie w całym kraju na podobne zadania złożono 486 wniosków i podpisano 192 umowy. Długość nowej kanalizacji sanitarnej powstałej dzięki tym środkom obliczono na 10.611 km – tyle ile wynosi odległość z Warszawy do Los Angeles.

- Wyniki te to nie tylko sukces ale i poważne wyzwania dla realizujących inwestycje środowiskowe zarówno władz samorządowych jak i mieszkańców. Od ich wspólnej determinacji i współpracy przy realizacji tych trudnych inwestycji zależeć będzie bowiem to, czy szansa na ożywienie i zmiany gospodarcze w gminach zostanie wykorzystana - mówi Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW w Katowicach,

Ocena resortu

Jak ocenia Ministerstwo Środowiska, pozyskiwanie środków europejskich na zadania środowiskowego przebiega w większości województw w skutecznie. W ramach pięciu środowiskowych priorytetów programu ogłoszono 46 konkursów, w których zgłoszono 1049 projektów inwestycyjnych. Ich łączna wartość to 35 mld zł. Do końca 2010 roku wydano 466 potwierdzeń Ministerstwa Środowiska dofinansowania przedsięwzięć prośrodowiskowych m.in. budowy kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków, unowocześniania i budowy składowiska odpadów a także dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Zawarto 416 umów na łączną kwotę 12,8 mld zł.

DRE