Nowe rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych weszło w życie 1 stycznia 2011 r.

W rozporządzeniu ustalono stawki dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych oraz określono szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia tych dotacji oraz termin zwrotu dotacji.

Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorcy może być udzielona dotacja przedmiotowa, o której mowa w przepisach ustawy o pomocy społecznej, w zakresie ustalonym w ustawie budżetowej na dany rok.

Uwzględniona marża

Stawkę dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych ustala się w wysokości 40 proc. wartości zakupionych surowców, powiększonej o marżę gastronomiczną zastosowaną przez przedsiębiorcę, nie wyższą jednak niż 30 proc., po wyłączeniu wartości ubytków naturalnych, liczonych w cenach gastronomicznych, wartości towarów handlowych i surowców sprzedawanych w stanie nieprzetworzonym oraz wartości surowców zużytych do sporządzania potraw w barze mlecznym i sprzedawanych innym odbiorcom niż konsumentom spożywającym posiłki w barze mlecznym, liczonej w cenach gastronomicznych.

W przypadku zakupu surowców poza jednostkami handlu detalicznego, w tym w hurcie, na targowiskach, bezpośrednio od producentów – wartość surowców podwyższa się o 20 proc.

Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z dotacji przed rozpoczęciem działalności objętej dotowaniem przedstawiają właściwemu dyrektorowi izby skarbowej pisemny wniosek o udzielenie dotacji oraz uzgadniają właściwy, dla celów realizacji dotacji, sposób jej ewidencjonowania. Wniosek powinien zawierać: szacowaną wartość zakupionych surowców, szacowaną wartość surowców zużytych do sporządzanych (dotowanych) posiłków, stawkę dotacji, obliczoną należną kwotę dotacji wraz z podaniem sposobu jej obliczenia, datę sporządzenia wniosku, imię i nazwisko (nazwę) oraz dane teleadresowe wnioskodawcy, a także numer rachunku bankowego, na który dotacja ma być przekazana.

Właściwy dyrektor izby skarbowej może wystąpić do przedsiębiorcy o udzielenie informacji dotyczących posiłków, które mają być objęte dotacją przedmiotową.

Za pośrednictwem izb

Przedsiębiorcy otrzymują za pośrednictwem izb skarbowych dotacje, pod warunkiem że stosują marżę gastronomiczną na poziomie nie wyższym niż 30 proc. wartości zakupionych surowców.

Podstawę obliczenia kwoty należnej dotacji stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa surowców zużytych do sporządzenia posiłków w barach mlecznych. Wspomniana ewidencja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający określenie wartości i ilości zużytych surowców oraz kwot należnych dotacji.

Przedsiębiorca sporządza, w terminie do 28. dnia każdego miesiąca, obliczenie należnej dotacji za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc sporządzenia obliczenia, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje właściwy dyrektor izby skarbowej na pisemny wniosek przedsiębiorcy o udzielenie dotacji. Do wniosku o udzielenie dotacji przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć jeden egzemplarz sprawdzonego i potwierdzonego przez urząd skarbowy obliczenia dotacji.

Właściwy dyrektor izby skarbowej informuje w formie pisemnej przedsiębiorcę, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie dotacji, o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

Ważne!

W razie stwierdzenia w trakcie kontroli pobrania dotacji w nadmiernej wysokości lub wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości przewidzianej jak dla zaległości podatkowych

Podstawa prawna

Par. 1 – 13 rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz.U. nr 254, poz. 1705).