Mimo generalnie pozytywnego i przyjaznego klimatu dla inwestorów zagranicznych w Polsce, wskazują oni na szereg praktycznych i prawnych barier w lokowaniu inwestycji w naszym kraju – twierdzi PAIiIZ.

Z doświadczenia Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, PAIiIZ oraz rezultatów ankiety w ramach projektu Investor Friendly Poland wynika, że największymi zaletami Polski są dobra dostępność wykwalifikowanej kadry pracowników, doskonała pula talentów, duży rynek, silna gospodarka w czasie kryzysu oraz dobra pozycja w Europie. Występuje jednak wiele barier ograniczających napływ zagranicznych inwestycji do Polski, takich jak brak przejrzystości w działaniu oraz podejmowaniu decyzji przez organy administracji różnych szczebli, długie procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę oraz legalizację pobytu przez cudzoziemców.

Innymi barierami wskazywanymi przez inwestorów są te związane z zachętami inwestycyjnymi, tj. grantami rządowymi, grantami z funduszy strukturalnych, zwolnieniami podatkowymi w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) czy zwolnieniami z podatku od nieruchomości. Szczególnie silnie akcentuje się konieczność zmian w ustroju SSE, dotyczącą wprowadzenia elastyczności w kształtowaniu zatrudnienia, wydłużenia terminu działalności stref, czy w końcu zliberalizowania warunków obejmowania gruntów prywatnych statusem SSE. Konieczne jest również ujednolicenie prawa podatkowego oraz jego interpretacji związanych z prowadzeniem działalności w strefach.

Innym poważnym problemem podnoszonym przez firmy jest brak planów zagospodarowania przestrzennego, co prowadzi do przedłużania procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w konsekwencji do opóźnień w realizacji projektów inwestycyjnych.

Inwestorzy chcieliby także ograniczenia liczby badań statystycznych dla przedsiębiorców, dalszych uproszczeń prawa pracy, lepszej polityki wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomimo barier wskazanych przez inwestorów, większość z biorących udział w badaniu poleca Polskę jako bardzo dobre miejsce do prowadzenia działalności, co jest bezpośrednio odzwierciedlone przez napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, który w 2009 r. wyniósł 9,95 mld euro.