Opublikowany dzisiaj raport Telekomunikacji Polskiej przynosi sporo złych wiadomości dla akcjonariuszy spółki. Pierwsza zła wiadomość mówi o 720,00 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 327,00 mln zł zysku rok wcześniej Spółka zwiększyła rezerwę związaną ze sporem sądowym z firmą DPTG o 1,1 mld zł do 2,2 mld zł.

Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 503,00 mln zł wobec 529,00 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3898,00 mln zł wobec 4058,00 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 111,00 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1030,00 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 11758,00 mln zł wobec 12555,00 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 880,00 mln zł zysku netto wobec 3356,00 mln zł zysku rok wcześniej.

TPSA zwiększyła rezerwę związaną ze sporem z DPTG o 1,1 mld zł do 2,2 mld zł

Telekomunikacja Polska (TPSA) zwiększyła rezerwę związaną ze sporem sądowym z firmą DPTG o 1,1 mld zł do 2,2 mld zł, wynika z raportu kwartalnego spółki. TPSA już wcześniej informowała, że zwiększy rezerwę, ale nie podała możliwych wartości. Spółka potwierdziła, że podtrzymuje swoją strategię inwestycyjną i politykę dywidendową.

"Mając na względzie zarówno wyrok częściowy, wydany przez Trybunał Arbitrażowy w sprawie sporu z DPTG w odniesieniu do okresu od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku („faza I"), jak i potencjalny wyrok za okres od lipca 2004 roku do stycznia 2009 roku („faza II"), Zarząd TPSA przeprowadził niezbędne przeszacowanie rezerwy. Rezerwa została zwiększona z kwoty stanowiącej równowartość 1,1 mld zł do kwoty stanowiącej równowartość około 2,2 mld zł" - czytamy w raporcie.
Spółka podała, że skorygowana rezerwa składa się z sumy zasądzonej za „fazę I" oraz wyniku liniowej projekcji kwoty zasądzonej wyrokiem częściowym za 125 miesięcy „fazy I" na okres 55 miesięcy „fazy II", z uwzględnieniem odsetek.

W wyniku powyższego przeszacowania rezerwy, zysk EBITDA grupy za 9 miesięcy 2010 roku zmniejszył się do 3 331 mln zł, a strata netto za ten okres wyniósł -110 mln zł. Strata netto za sam III kwartał wyniosła 720 mln zł.TPSA podtrzymała wcześniejszą deklarację zgodnie z którą ma utrzymać dotychczasową politykę dywidendową a także średniookresową strategię.
"Zarząd spółki był zobowiązany skorygować poziom rezerwy na ryzyko związane z omawianym sporem ze względu na fakt, że został wydany wyrok arbitrażowy. Nadal jednak zdecydowanie kwestionuje zarówno podstawę powództwa jak i zasądzone kwoty. Dlatego w żadnej mierze kwota rezerwy nie powinna być postrzegana jako wskazanie przez TPSA właściwego rozstrzygnięcia sporu. Przeciwnie, jak wspomniano powyżej, zarząd i jego doradcy są przekonani, że wyrok stanowi wyraźne naruszenie podstawowych zasad porządku prawnego. Zarząd TPSA, działając w najlepszym interesie spółki oraz jej akcjonariuszy, podejmie wszelkie uzasadnione kroki prawne przeciw wyrokowi wydanemu przez Sąd Arbitrażowy" - czytamy dalej.

Spór powstał w 2001 r. na tle umowy zawartej w 1991 r. przez poprzednika prawnego TPSA, przedsiębiorstwo państwowe Poczta Polska Telegraf i Telefon, z DPTG (kontrolowaną przez GN Store Nord w 75% i TDC w 25%) w związku z interpretacją umowy dotyczącej sprzedaży i instalacji przez DPTG systemu światłowodowego o nazwie Linia Północ-Południe ("NSL").

Narastająco w I-III kw. 2010 roku TPSA miała 111,00 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1030,00 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 11758,00 mln zł wobec 12555,00 mln zł.