Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w 2011 roku łącznie na kwotę 3,59 mld zł wobec planowanych na ten rok 4,22 mld zł (i wobec 8,33 mld zł w 2009 r.), podano w uzasadnieniu do projektu, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast wypłatę z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) przewiduje się na poziomie 1,72 mld zł wobec odpowiednio 3,96 mld zł. "Plan finansowy NBP na rok 2010 zakłada ukształtowanie się wyniku finansowego banku centralnego na poziomie 1.807.400 tys. zł. Wykonanie wyniku finansowego NBP obciążone jest jednak dużym ryzykiem, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego" - głosi uzasadnienie projektu

W projekcie utrzymano limit deficytu budżetu centralnego na poziomie 40,20 mld zł, choć nieznacznie zmieniono poziom dochodów i wydatków budżetu centralnego, odpowiednio do 273,30 mld zł i 313,50 mld zł. Wzrost PKB utrzymano na poziomie 3,5 proc.