Najmniejsze firmy, które poniosły straty spowodowane tegoroczną powodzią, mogą otrzymać nieoprocentowane pożyczki do wysokości 50 tys. zł. Będą one przyznawane na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej.
Od 13 sierpnia 2010 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz.U. nr 148, poz. 992).
Zawarte w niej przepisy regulują udzielanie pomocy przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi z 2010 r., z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
Przepisy ustawy stosuje się również w przypadkach poniesienia szkody w wyniku osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, które miały miejsce w 2010 r. Tak wynika z regulacji zawartych w art. 1 nowej ustawy.
Zgodnie natomiast z jej art. 2 wspomniana pomoc polega na udzieleniu pożyczki na zasadach określonych w ustawie.
Pożyczkę przedsiębiorca przeznacza na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

- Którzy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie

- Na jakich zasadach przedsiębiorcom poszkodowanym przez powódź wypłacane są pożyczki

- Wzoru zaświadczenia, które przedsiębiorca musi dołączyć do wniosku o udzielenie pożyczki

- Jak prawidłowo rozliczyć otrzymaną pożyczkę

- Obowiązków przedsiębiorcy, który otrzyma pomoc z funduszu pożyczkowego

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Nieoprocentowane pożyczki dla firm, którym powódź wyrządziła szkody.