Najmniejsze firmy, które poniosły straty spowodowane tegoroczną powodzią, mogą otrzymać nieoprocentowane pożyczki do wysokości 50 tys. zł. Będą one przyznawane na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej.
Od 13 sierpnia 2010 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz.U. nr 148, poz. 992).
Zawarte w niej przepisy regulują udzielanie pomocy przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi z 2010 r., z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.