"Autostrada jest wielkim dobrodziejstwem, ale jest też wielką uciążliwością, np. samo przecięcie przez nią gminy na pół rodzi określone problemy komunikacyjne dla mieszkańców. Nie mówiąc już o oczywistym obciążeniu dla środowiska, które powoduje każda tego typu inwestycja" - podkreślił w piątek marszałek województwa, Piotr Całbecki.

Porozumienie, które będzie podstawą do wypłaty rekompensat, podpisali w piątek z marszałkiem wójtowie i burmistrzowie dziewięciu gmin powiatów aleksandrowskiego i włocławskiego. Dokument przewiduje dofinansowanie inwestycji proekologicznych o łącznej wartości ponad 85 milionów złotych.

Dla mieszkańców miast i wsi oznacza to m.in. budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni komunalnych, budowę i modernizację stacji uzdatniania wody, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rekultywację zbiorników wodnych i restaurację terenów parkowych oraz usuwanie azbestu. Inwestycje te zostaną sfinansowane wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz uczestniczące w porozumieniu gminy.

"Przedsięwzięcia te zrekompensują straty przyrodnicze i środowiskowe"

"Program, którego dotyczy porozumienie, jest ogromny. Przedsięwzięcia te zrekompensują straty przyrodnicze i środowiskowe, powstałe w związku z budową autostrady A-1" - dodał Całbecki.

Do porozumienia przystąpiły gminy: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Waganiec, Lubanie, Brześć Kujawski, Kowal, Lubień Kujawski, Choceń i wiejska gmina Włocławek. Łączna wartość dofinansowania z WFOŚiGW wyniesie około 37 milionów złotych.