Jakie możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na budowę i modernizację dróg lokalnych mają jednostki samorządów terytorialnych? Na jakie środki mogą liczyć samorządy? Czy kilka gmin lub powiatów może równocześnie występować o środki europejskie na wspólną inwestycję drogową przebiegającą przez ich teren?
Inwestycje w infrastrukturę drogową są najbardziej popularne wśród samorządów lokalnych. To od tego typu inwestycji najczęściej zaczynają się wieloletnie plany inwestycyjne. Dotacje na drogi będą możliwe do uzyskania w ramach trzech programów operacyjnych: Regionalnych – właściwych dla każdego z województw oraz ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Na szczeblu krajowym w ramach programu Infrastruktura i Środowisko można otrzymać dofinansowanie na: budowę dróg ekspresowych, przebudowę dróg krajowych, przebudowę lub budowę odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, budowę obwodnic miast i mostów w ciągach dróg krajowych oraz przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach programu. Ponadto są dodatkowe specjalnie wydzielone środki na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawnienie zarządzania ruchem.
Na szczeblu regionalnym w każdym z województw będzie możliwe otrzymanie dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego, np. w województwie mazowieckim w ramach priorytetu III Regionalny System Transportowy będzie można wnioskować o dotacje na: poprawę standardu i jakości regionalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W pięciu województwach Polski wschodniej dodatkowo będzie realizowany Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, z którego będzie można otrzymać dofinansowanie na poprawę dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski wschodniej. Wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu budowy lub modernizacji: dróg prowadzących do przejść granicznych, obwodnic, mostów, tuneli, wiaduktów, estakad oraz węzłów komunikacyjnych i skrzyżowań.
Wszystkie tego typu działania są dofinansowywane w wysokości 85 proc. Terminy naboru wniosków są różne w poszczególnych województwach. Szczegółowych informacji należy szukać bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych województw. O dotacje mogą występować samorządy, ich jednostki organizacyjne, jak również związki i stowarzyszenia gmin i powiatów. Wartość projektów jest różna w poszczególnych województwach, np. na Mazowszu zastosowano następujące progi: drogi powiatowe – minimalna całkowita wartość projektu – 1,5 mln zł; odcinki dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu – 1,5 mln zł; drogi gminne – minimalna całkowita wartość projektu – 1 mln zł.
ROBERT GOLBA
doktor, firma doradcza Empirio