Czy samorządy mogą ubiegać się o środki europejskie na poprawę bezpieczeństwa na drogach? Jakie są zasady dofinansowania? Na jaką pomoc mogą liczyć samorządy?
Obecny stan infrastruktury drogowej znacząco wpływa na niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Główne negatywne zjawiska to: zły stan nawierzchni, niebezpieczne przejścia drogowe przez miejscowości, źle zaprojektowane skrzyżowania i przejścia dla pieszych, brak rozdzielenia ruchu pieszego, rowerowego i kołowego oraz niewłaściwe zagospodarowanie otoczenia dróg (np. bezkolizyjnych szlaków wędrownych dla dzikach zwierząt czy urządzeń odstraszających, ale również parkingów dla samochodów przewożących substancje niebezpieczne).
Niezadowalający stan infrastruktury drogowej oraz niewystarczająca przepustowość głównych osi transportowych stanowią barierę utrudniającą rozwój społeczny i gospodarczy, ograniczając tym samym konkurencyjność naszej gospodarki. Obecny zły stan infrastruktury transportowej i komunikacyjnej podnosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, obniża efektywność i konkurencyjność firm.
Jednostki samorządu terytorialnego doskonale zdają sobie sprawę z tych uwarunkowań, stąd też inwestycje w infrastrukturę drogową są najbardziej popularne wśród samorządów.
Dotacje na tego typu działania są możliwe do uzyskania w ramach programów operacyjnych: Regionalnych – właściwych dla każdego z województw oraz ogólnokrajowych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Na szczeblu krajowym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko można otrzymać dofinansowanie na: budowę dróg ekspresowych, przebudowę dróg krajowych, przebudowę lub budowę odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, budowę obwodnic miast i mostów w ciągach dróg krajowych oraz przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach programu.
Ponadto są specjalnie wydzielone środki na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawnienie zarządzania ruchem. Są one możliwe do uzyskania w ramach Priorytetu VII oraz szczególnie Priorytetu VIII, gdzie w Działaniu 1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” przewidziano środki na przebudowę miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz zmniejszenie negatywnych oddziaływań transportu na środowisko.
Na szczeblu regionalnym każde z województw dofinansowuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Regionalny System Transportowy. Występując z wnioskiem w ramach tego działania można otrzymać dotację między innymi na poprawę standardu i jakości regionalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W pięciu województwach Polski Wschodniej będzie realizowany Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. W ramach tego działania można otrzymać dofinansowanie na poprawę dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski wschodniej. Wszystkie tego typu działania są dofinansowywane w wysokości 85 proc. Terminy naboru wniosków są różne w poszczególnych województwach. Szczegółowych informacji należy szukać bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych województw. O dotacje mogą występować samorządy, ich jednostki organizacyjne, jak również związki i stowarzyszenia gmin, powiatów.
Jak widać jest wiele możliwości poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania dróg na środowisko przy wsparciu unijnym. Warto więc zapoznać się bliżej z zasadami udzielania wsparcia w ramach poszczególnych działań i przygotowywania dokumentacji projektowej i studium wykonalności.