W przypadku przechwycenie danych w bankomacie lub przechwycenia ich podczas transakcji w internecie bank ma obowiązek zablokowania karty płatniczej. W takiej sytuacji klient ma prawo do otrzymania nowej karty bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Liczba kart płatniczych, bankomatów i terminali w punktach usługowo-handlowych rośnie, a wraz z nią rośnie także liczba przestępstw polegających na kopiowaniu danych z kart płatniczych i wykorzystywaniu ich w celu czyszczenia kont z pieniędzy. Dlatego banki coraz częściej podejmują działania prewencyjne i informują klienta o zamiarze zablokowania jego karty.

Rodzaje przestępstw

Najczęściej banki decydują się na zablokowanie karty w sytuacji podejrzenia przechwycenia danych w bankomacie (tzw. skimming) lub podczas transakcji w internecie. Informacje o takich nieprawidłowościach banki otrzymują najczęściej od innych banków lub właścicieli zmodyfikowanego przez przestępców bankomatu, a także ze specjalnych skrzynek e-mailowych w bankach, ewentualnie ze specjalnych for skupiających specjalistów od zabezpieczeń. O podejrzeniu popełnienia oszustwa bank może być poinformowany także przez własny system monitorujący transakcje klienta. Systemy, które skrupulatnie zbierają dane o tym, jak dana osoba korzysta ze swojej karty, wychwytują, a następnie analizują wszystkie nietypowe zachowania klienta. Bardzo podejrzane jest na przykład, gdy ktoś, kto nigdy nie robił transakcji za granicą, nagle zaczyna aktywnie wypłacać pieniądze np. w Rosji.

Informacje dla klienta

Najczęściej przed zablokowaniem karty płatniczej bank powinien skontaktować się z klientem i porozmawiać z nim o swoich podejrzeniach. Jeżeli potwierdzi on transakcje, to karta nie powinna zostać zablokowana. Jeżeli jednak okaże się, że podejrzenia banku były zasadne, to po przekazaniu informacji klientowi bank ma obowiązek zablokować kartę.
Zdarzają się jednak sytuacje, że banki najpierw decydują się na zastrzeżenie karty, a dopiero w późniejszym terminie informują o tym swoich klientów. Dzieje się tak najczęściej wówczas, gdy skala podejrzanych operacji jest znacząca i dotyczy dużej liczby kart płatniczych.

Nowa karta

Klient z zablokowaną kartą płatniczą nie może dokonywać płatności i pobierać pieniędzy z bankomatu. Utrudniony dostęp do konta będzie miał on nawet wówczas, jeżeli nieprawidłowości zostaną usunięte. Zablokowana karta bankomatowa, z której skradziono dane, nie może być już używana. Nie oznacza to jednak, że klient będzie musiał zapłacić za udostępnienie mu nowej karty. Otóż jeżeli karta zostanie zablokowana na skutek jej skopiowania w bankomacie lub przechwycenia danych przy dokonywaniu transakcji internetowej, to bank powinien wydać klientowi bezpłatnie nową kartę. Powinna ona być jak najszybciej przesłana adresatowi przy zachowaniu wszystkich procedur, które uniemożliwią odebranie karty przez osobę nieupoważnioną.O czym powinien pamiętać posiadacz karty płatniczej:
● Podczas transakcji nie należy tracić karty z pola widzenia. Po transakcji należy ją odebrać bez zbędnej zwłoki.
● Nie należy udostępniać numeru karty nikomu, kto do nas dzwoni, również w sytuacji, gdy np. osoba dzwoniąca informuje, że są problemy techniczne i prosi o weryfikację informacji.
● Nie należy odpowiadać na pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania informacji o karcie.
● Nigdy nie należy podawać informacji o karcie na stronach, które nie są bezpieczne.
● Kartę należy podpisać natychmiast po jej otrzymaniu.
● Przed ewentualnym wyrzuceniem należy dokładnie niszczyć wszystkie wnioski na karty płatnicze, które możesz otrzymać drogą pocztową.
● Zakazane jest zapisywanie kodu PIN na karcie lub przechowywanie go razem z kartą.
● W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy zestawieniem operacji a faktycznie dokonywanymi transakcjami należy jak najszybciej złożyć pisemną reklamację w banku, który wydał kartę.
● Wskazane jest zachowywanie pokwitowań transakcji, które nie doszły do skutku.
● Przed wyrzuceniem należy zniszczyć wszystkie dokumenty, które zawierają numer karty płatniczej.
● Nigdy nie należy podpisywać pokwitowania transakcji in blanco.
● W restauracjach, w przypadku otrzymania wydruku z terminala z miejscem na wpisanie napiwku w zależności od uznania należy wpisać kwotę napiwku lub przekreślić to miejsce poziomą kreską.
● Nigdy nie należy zapisywać numeru karty w miejscu publicznie dostępnym.
● Zakazane jest udostępnianie kart osobom nieuprawnionym.
● W przypadku przeprowadzki konieczne jest jak najszybsze poinformowanie wydawcy karty o zmianie adresu do korespondencji.