Ogłoszono warunki uczestnictwa, naboru projektów i zasady przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a dotyczącego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Instytucją organizującą konkurs jest Ministerstwo Gospodarki. Na stronie internetowej ministerstwa (www.mg.gov.pl) opublikowano również szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

Dofinansowanie może być udzielone następującym podmiotom:

● przedsiębiorcom;

● jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz ich grupom – związkom, stowarzyszeniom i porozumieniom JST;

● podmiotom świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

● kościołom, kościelnym osobom prawnym i ich stowarzyszeniom oraz innym związkom wyznaniowym.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu to 20 mln zł z zastrzeżeniem następujących wyjątków: dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – 10 mln zł; dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – 10 mln zł.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu – zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym. Minimalny wkład własny beneficjenta – zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Natomiast maksymalna kwota wsparcia wynosi 40 mln zł.