Członek Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Bratkowski poinformował we wtorek w oświadczeniu, że zrezygnuje ze swojego członkostwa w RPP, jeżeli rząd wyrazi zgodę na wyliczenie rezerwy na ryzyko kursowe w sposób zaproponowany przez zarząd NBP.

"Spór o sposób wyliczania rezerwy na ryzyko zmiany kursu złotego do walut obcych nie jest sporem między rządem i NBP, lecz sporem między Radą Polityki Pieniężnej a Zarządem NBP. Zasady wyliczania wyżej wspomnianej rezerwy ustala, zgodnie z ustawą o NBP, Rada Polityki Pieniężnej. Zarząd nie ma żadnych kompetencji w tej sprawie" - napisał w oświadczeniu Bratkowski.

"Regulacja prawna ustanowiona przez Radę Polityki Pieniężnej obowiązuje tak długo, jak długo Trybunał Konstytucyjny nie orzekłby, że jest sprzeczna z aktami prawa wyższego rzędu. Do tego czasu Zarząd NBP - niezależnie od opinii, jaką ma na temat domniemanych usterek prawnych uchwały RPP - ma obowiązek tę uchwałę wykonywać" - dodał.

"Ewentualna zgoda rządu na wyliczenie rezerwy na ryzyko kursowe w sposób preferowany przez Zarząd NBP, byłaby zgodą na naruszenie prawa i złamanie niezależności konstytucyjnego organu Narodowego Banku Polskiego, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej. Oświadczam, że jeśli rząd wyrazi taką zgodę, nie pozostanie mi nic innego, jak złożyć rezygnację ze stanowiska członka Rady Polityki Pieniężnej" - napisał Bratkowski.

Nowelizacja uchwały ujawniła konflikt RPP z zarządem NBP, dotyczący zasad tworzenia rezerwy kursowej

30 marca 2010 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę o zmianie uchwały dot. tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe. Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały, zmiana która ma dotyczyć sprawozdania finansowego za ub.r., nie zmienia pierwotnej uchwały, ale ma na celu doprecyzowanie zasad tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy.

Nowelizacja uchwały ujawniła konflikt RPP z zarządem NBP, dotyczący zasad tworzenia rezerwy kursowej. Zdaniem zarządu banku centralnego, zmiana "obciążona jest poważnymi wadami prawnymi". Zarząd NBP uważa, że naruszyła ona m.in. zasady Rady Europejskiej o prowadzeniu rachunkowości, nie posiada opinii EBC, nie respektuje zasady, że prawo nie działa wstecz. NBP wskazuje, że wynik finansowy banku centralnego, liczony zgodnie z uchwałą, mógłby być wyższy od wyliczonych przez bank 4,166 mld zł.

Zgodnie z ustawą o NBP bank tworzy rezerwę na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy określa Rada. Do 30 kwietnia prezes NBP przedstawia roczne sprawozdanie finansowe NBP Radzie Ministrów, która podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania 95 proc. rocznego zysku NBP podlega odprowadzeniu do budżetu państwa. Sprawozdanie to ma także przyjąć RPP. Poza tym podlega ono badaniu przez wskazanego przez RPP biegłego rewidenta.