Kończą się unijne pieniądze na ekologiczne inwestycje przedsiębiorstw. W ramach Priorytetu IV programu Infrastruktura i Środowisko było do wzięcia 200 mln euro.
W ramach tego działania przewidziano środki unijne np. na instalacje odsiarczania spalin, urządzenia odpylające, oczyszczalnie ścieków przemysłowych, projekty zagospodarowania odpadów czy też projekty zgodne z wymogami BAT.
Nowością w stosunku do środków dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2004–2006 były fundusze na inwestycji recyclerów oraz na wdrażania w firmach systemów zarządzania środowiskowego.
Za przeprowadzenie konkursów w Priorytecie IV w PO IiŚ jest odpowiedzialny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trwa właśnie ostatni konkurs w tym priorytecie. Po jego zakończeniu, czyli 21 grudnia, nie będzie już dostępnych środków unijnych na wsparcie ekologicznych inwestycji przedsiębiorstw.
Podczas debaty DGP, poświęconej dotacjom na ochronę środowiska, przedstawiciele instytucji zarządzających wydawaniem funduszy unijnych – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Środowiska – sugerowali, że w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się dodatkowe pieniądze w Priorytecie IV. Mogą one pochodzić z tzw. rezerwy wykonania, czyli ponad 1 mld euro z UE, które Polska będzie rozdzielała wśród najatrakcyjniejszych rodzajów dotacji unijnych. Możliwe są także zmiany w programie Infrastruktura i Środowisko, które spowodują przesunięcie do priorytetu IV środków z innych priorytetów. Wymaga to jednak zgody Komisji Europejskiej.
W dotychczasowych konkursach na wsparcie dla ekologicznych inwestycji firm projekty były oceniane dwueta-powo. Najpierw NFOŚiGW ogłaszał nabór wniosków wstępnych. Po ich analizie wydawał pisemne potwierdzenie zgodności projektu z przepisami o pomocy publicznej oraz z celem i zakresem programu. To pozwalało na rozpoczęcie przez przedsiębiorcę inwestycji, która spełniała kryterium nowej inwestycji. W takim przypadku maksymalna wartość dotacji może wynieść 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (maksymalnie 20 mln zł). Jeśli przedsięwzięcie nie ma charakteru nowej inwestycji, to może zostać objęte pomocą horyzontalną na:
● dostosowanie do standardów środowiskowych,
● zastosowanie najlepszych dostępnych technik,
● przedsięwzięcia służące zmniejszeniu zużycia surowców.
W drugim etapie należało przygotować pełny wniosek wraz z załącznikami. Zastosowanie dwuetapowego procesu naboru wniosków miało zaoszczędzić pracy nad przygotowaniem pełnej dokumentacji dla przedsiębiorców, których projekty nie spełniają kryteriów wejściowych programu. Te projekty po prostu nie przechodziły do drugiego etapu. Nie było także możliwe złożenia wniosku właściwego z załącznikami (II etap), bez pisemnej akceptacji wniosku wstępnego w I etapie.