Jak ubiegać się o kredyt technologiczny

Procedury

1. Przedsiębiorca składa wniosek w banku kredytującym, który podpisał umowę z BGK, wniosek o udzielenie kredytu technologicznego oraz wniosek o udzielenie premii technologicznej.

2. Bank kredytujący sprawdza kompletność dokumentacji i rozpatruje wniosek o udzielenie kredytu technologicznego. Następnie wydaje promesę kredytu i przekazuje ją wraz z dokumentacją do BGK.

3. BGK dokonuje oceny wniosku i w razie potrzeby za pośrednictwem banku kredytującego wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia.

4. Przedsiębiorca podpisuje z bankiem kredytującym umowę o udzielenie kredytu technologicznego. Kopia jest przesyłana do BGK.

5. Umowa o wypłatę premii technologicznej między przedsiębiorcą a BGK jest zawierana w ciągu 30 dni od dostarczenia kopii umowy o kredyt technologiczny do BGK.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Do wniosku o kredyt technologiczny należy dołączyć:

● opinię jednostki naukowo-badawczej,

● informację przedstawiającą charakterystykę nowej technologii i sposób jej wdrażania,

● oświadczenie przedsiębiorcy o niefinansowaniu wkładu własnego ze środków publicznych,

● informację o uzyskanej pomocy publicznej na finansowanie inwestycji,

● kopie dokumentów potwierdzających status przedsiębiorcy,

● oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należnych składek itp.,

● biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wykazem wydatków,

● zobowiązanie przedsiębiorcy do przekazywania BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na BGK ustawą.

Podstawa prawna

Ustawa z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2008 r. nr 116, poz. 730).