Wdrożenie albo kupno nowoczesnej technologii może zostać dofinansowane przez państwo, które zwróci nawet 75 proc. kosztów przedsięwzięcia. Planujący inwestycję przedsiębiorca musi jednak najpierw zaciągnąć kredyt inwestycyjny i posiadać wkład własny.
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa planujące inwestycje, dzięki którym zostaną wdrożone technologie służące do produkcji nowych lub znacznie ulepszonych towarów czy usług, mogą ubiegać się o tzw. kredyt technologiczny (można go określić szczególnego rodzaju dotacją unijną). Jest on udzielany, jeśli inwestycja dotyczy nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż pięć lat, a w jej wyniku dojdzie do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Kredyt technologiczny jest udzielany przedsiębiorcy przez bank kredytujący na warunkach rynkowych, tj. takich, na jakich bank kredytujący udziela kredytów inwestycyjnych. Następnie zostaje częściowo spłacany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Państwowe dofinansowanie polega na spłacie do 75 proc. wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej.

Wniosek do banku

Wnioski o kredyt technologiczny można składać w placówkach jednego z 12 banków kredytujących, które podpisały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i mają prawo udzielać tego rodzaju kredytów. Możliwość uzyskania szczególnego rodzaju wsparcia nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zdolności kredytowej na potrzeby kredytu technologicznego, tak jak w przypadku starania się o inne kredyty inwestycyjne. Przepisy ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej zastrzegają jednak, że warunki udzielania kredytu technologicznego, w szczególności prowizje i opłaty, nie mogą być mniej korzystne niż warunki proponowane przy udzielaniu innych kredytów inwestycyjnych.
Procedura udzielania wsparcia na wdrożenie nowych technologii nie przewiduje konkretnego terminu, do którego można składać wnioski w 2009 roku. Nabór przeprowadzany jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku (w 2009 roku jest to 200 mln zł). Zgodnie z regulaminem przeprowadzania konkursu wstrzymanie naboru wniosków jest ogłaszane przez BGK dopiero po osiągnięciu poziomu 90 proc. danej alokacji.Sprawdzanie dokumentacji

W ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego. Przepisy przewidują, że udział własny przedsiębiorcy realizującego inwestycję technologiczną w finansowaniu tej inwestycji nie może stanowić mniej niż 25 proc. wydatków. Poprzez udział własny należy tutaj rozumieć wkład finansowy w przedsięwzięcie pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
Przedsiębiorca posiadający promesę kredytu technologicznego składa następnie do BGK za pośrednictwem banku kredytującego wniosek o przyznanie premii technologicznej. Dołącza jednocześnie do niego warunkową umowę kredytu technologicznego albo promesę kredytu technologicznego oraz dokumentację. Na jej podstawie BGK rozpatruje zgodność wniosku o przyznanie premii technologicznej z przepisami ustawy. Do wymaganych dokumentów zaliczają się m.in. opinia, sporządzona na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę naukowo-badawczą stwierdzającą, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy. Równie ważna jest informacja sporządzona przez podmiot wystawiający opinię.

Potrzebna promesa

BGK weryfikuje spełnienie warunków ustawowych dotyczących innowacyjności technologii oraz sposobu jej wdrożenia do produkcji głównie na podstawie opinii jednostki naukowej. Po weryfikacji całości dokumentacji BGK decyduje o udzieleniu promesy premii technologicznej. Musi to zrobić nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek, albo po miesiącu, w którym usunięto nieprawidłowości. Udzielenie promesy będzie równoznaczne z tym, że przedsiębiorca będzie mógł już przystąpić do realizacji inwestycji. Przyznanie przez BGK tzw. premii technologicznej może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez przedsiębiorcę odpowiedniego poziomu sprzedaży towarów lub usług powstałych w wyniku wdrożenia nowej technologii.
Przedsiębiorca, którego wniosek o dofinansowanie został uznany za niezgodny z ustawą i nie uzyska dofinansowania w postaci premii technologicznej, może złożyć pisemny protest do BGK. Ma na to 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie udzielenia premii technologicznej. BGK musi rozpatrzyć odwołanie w terminie miesiąca.Premia technologiczna

Warunkiem wypłaty premii jest wykorzystanie całości kredytu, zakończenie inwestycji oraz rozpoczęcie sprzedaży towarów lub usług powstałych w wyniku inwestycji. Podstawą jej naliczenia są tzw. wydatki kwalifikowane, jakie przedsiębiorca poniesie na realizację inwestycji finansowanej kredytem technologicznym. Ograniczeniem są przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej.
Premia może być wypłacona w całości lub w ratach, w zależności od osiągniętego poziomu sprzedaży. BGK wypłaca premię technologiczną do wysokości odpowiadającej wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej, z zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć pułapów wsparcia określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. z 2006 r. nr 190, poz. 1402) i kwoty 4 mln zł.
Podstawą wyliczenia premii jest 100 proc. wartości netto (bez VAT) faktur sprzedaży towarów, procesów lub usług wyprodukowanych w wyniku wdrożenia nowej technologii. Jeżeli przedsiębiorca osiągnął sprzedaż o wartości 2 mln zł netto, to może otrzymać 2 mln zł premii technologicznej, jednak nie więcej niż stanowi umowa o dofinansowanie i limit ustawowy, tj. 4 mln zł. BGK przekazuje premię technologiczną na spłatę części kapitału kredytu technologicznego na rachunek w banku kredytującym wskazanym w umowie o wypłatę premii technologicznej po wypłaceniu ostatniej transzy kredytu.
Zgodnie z ustawą BGK może wypłacać premie technologiczne do 31 grudnia 2015 r. co oznacza, że przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o wypłatę premii nie później niż 2–3 miesiące przed upływem tego terminu (w związku z możliwością napływu dużej liczby wniosków o wypłatę premii przed końcem 2015 roku pożądane jest złożenie wniosku wcześniej).Jak ubiegać się o kredyt technologiczny
Procedury
1. Przedsiębiorca składa wniosek w banku kredytującym, który podpisał umowę z BGK, wniosek o udzielenie kredytu technologicznego oraz wniosek o udzielenie premii technologicznej.
2. Bank kredytujący sprawdza kompletność dokumentacji i rozpatruje wniosek o udzielenie kredytu technologicznego. Następnie wydaje promesę kredytu i przekazuje ją wraz z dokumentacją do BGK.
3. BGK dokonuje oceny wniosku i w razie potrzeby za pośrednictwem banku kredytującego wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia.
4. Przedsiębiorca podpisuje z bankiem kredytującym umowę o udzielenie kredytu technologicznego. Kopia jest przesyłana do BGK.
5. Umowa o wypłatę premii technologicznej między przedsiębiorcą a BGK jest zawierana w ciągu 30 dni od dostarczenia kopii umowy o kredyt technologiczny do BGK.
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego
Do wniosku o kredyt technologiczny należy dołączyć:
● opinię jednostki naukowo-badawczej,
● informację przedstawiającą charakterystykę nowej technologii i sposób jej wdrażania,
● oświadczenie przedsiębiorcy o niefinansowaniu wkładu własnego ze środków publicznych,
● informację o uzyskanej pomocy publicznej na finansowanie inwestycji,
● kopie dokumentów potwierdzających status przedsiębiorcy,
● oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należnych składek itp.,
● biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wykazem wydatków,
● zobowiązanie przedsiębiorcy do przekazywania BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na BGK ustawą.
Podstawa prawna
Ustawa z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2008 r. nr 116, poz. 730).