Premia technologiczna

Warunkiem wypłaty premii jest wykorzystanie całości kredytu, zakończenie inwestycji oraz rozpoczęcie sprzedaży towarów lub usług powstałych w wyniku inwestycji. Podstawą jej naliczenia są tzw. wydatki kwalifikowane, jakie przedsiębiorca poniesie na realizację inwestycji finansowanej kredytem technologicznym. Ograniczeniem są przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej.

Premia może być wypłacona w całości lub w ratach, w zależności od osiągniętego poziomu sprzedaży. BGK wypłaca premię technologiczną do wysokości odpowiadającej wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej, z zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć pułapów wsparcia określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. z 2006 r. nr 190, poz. 1402) i kwoty 4 mln zł.

Podstawą wyliczenia premii jest 100 proc. wartości netto (bez VAT) faktur sprzedaży towarów, procesów lub usług wyprodukowanych w wyniku wdrożenia nowej technologii. Jeżeli przedsiębiorca osiągnął sprzedaż o wartości 2 mln zł netto, to może otrzymać 2 mln zł premii technologicznej, jednak nie więcej niż stanowi umowa o dofinansowanie i limit ustawowy, tj. 4 mln zł. BGK przekazuje premię technologiczną na spłatę części kapitału kredytu technologicznego na rachunek w banku kredytującym wskazanym w umowie o wypłatę premii technologicznej po wypłaceniu ostatniej transzy kredytu.

Zgodnie z ustawą BGK może wypłacać premie technologiczne do 31 grudnia 2015 r. co oznacza, że przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o wypłatę premii nie później niż 2–3 miesiące przed upływem tego terminu (w związku z możliwością napływu dużej liczby wniosków o wypłatę premii przed końcem 2015 roku pożądane jest złożenie wniosku wcześniej).