Sprawdzanie dokumentacji

W ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego. Przepisy przewidują, że udział własny przedsiębiorcy realizującego inwestycję technologiczną w finansowaniu tej inwestycji nie może stanowić mniej niż 25 proc. wydatków. Poprzez udział własny należy tutaj rozumieć wkład finansowy w przedsięwzięcie pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

Przedsiębiorca posiadający promesę kredytu technologicznego składa następnie do BGK za pośrednictwem banku kredytującego wniosek o przyznanie premii technologicznej. Dołącza jednocześnie do niego warunkową umowę kredytu technologicznego albo promesę kredytu technologicznego oraz dokumentację. Na jej podstawie BGK rozpatruje zgodność wniosku o przyznanie premii technologicznej z przepisami ustawy. Do wymaganych dokumentów zaliczają się m.in. opinia, sporządzona na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę naukowo-badawczą stwierdzającą, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy. Równie ważna jest informacja sporządzona przez podmiot wystawiający opinię.

Potrzebna promesa

BGK weryfikuje spełnienie warunków ustawowych dotyczących innowacyjności technologii oraz sposobu jej wdrożenia do produkcji głównie na podstawie opinii jednostki naukowej. Po weryfikacji całości dokumentacji BGK decyduje o udzieleniu promesy premii technologicznej. Musi to zrobić nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek, albo po miesiącu, w którym usunięto nieprawidłowości. Udzielenie promesy będzie równoznaczne z tym, że przedsiębiorca będzie mógł już przystąpić do realizacji inwestycji. Przyznanie przez BGK tzw. premii technologicznej może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez przedsiębiorcę odpowiedniego poziomu sprzedaży towarów lub usług powstałych w wyniku wdrożenia nowej technologii.

Przedsiębiorca, którego wniosek o dofinansowanie został uznany za niezgodny z ustawą i nie uzyska dofinansowania w postaci premii technologicznej, może złożyć pisemny protest do BGK. Ma na to 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie udzielenia premii technologicznej. BGK musi rozpatrzyć odwołanie w terminie miesiąca.