Na podstawie jakich regulacji mogą powstawać przydomowe oczyszczalnie ścieków? Z jakich źródeł mogą być dofinansowane takie przedsięwzięcia?
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) określa m.in. zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Uregulowanie powyższe pozostaje w zgodności z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) i wydanym na jej podstawie rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.) w zakresie wymagań dotyczących uzbrojenia działki budowlanej, przewidzianej pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, które zapewnia inwestor.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wskazuje źródeł pozyskiwania środków na realizację inwestycji zarówno związanych z wykonywaniem zadań gminy, jak i właścicieli nieruchomości. Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska dotyczące gospodarki ściekowej finansowane mogą być z różnych źródeł, m.in. ze środków unijnych, dotacji, preferencyjnych kredytów i pożyczek, a zasady ich pozyskiwania określają odrębne przepisy. Ponadto w aktualnym stanie prawnym istnieją instrumenty umożliwiające wspomaganie finansowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków dla obszarów o rozproszonej zabudowie. Instytucjami do finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska są m.in. fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, działające na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437 ze zm.) sprawy infrastruktury wsi, w szczególności zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę oraz oczyszczania ścieków, należą do kompetencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dysponuje programami i instrumentami wsparcia finansowego dla inwestycji proekologicznych z zakresu gospodarki ściekowej, skierowanymi zarówno do gmin, jak i gospodarstw rolnych.