Nowe regulacje dotyczące rejestrowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w urzędach gmin lub miast nazywane są potocznie zasadą jednego okienka. Przepisy te obowiązują od 31 marca 2009 r.

Osoba chcąca założyć własną firmę musi przede wszystkim prawidłowo wypełnić wniosek EDG-1. Jest to formularz, który został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie – Prawo działalności gospodarczej.

Wniosek EDG-1 może wpłynąć do urzędu gminy w następujący sposób:

● jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika,

● jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,

● przesłany elektronicznie, lecz niepodpisany elektronicznie,

● elektronicznie przesłany i podpisany elektronicznie.

Podjęcie działalności

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku (z wyjątkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej bez podpisu elektronicznego). Z rozpoczęciem działalności gospodarczej nie trzeba bowiem czekać na rejestrację i otrzymanie wypisu z rejestru (poza działalnością określonego rodzaju, czyli podlegającej reglamentacji).

Jeżeli natomiast wniosek elektroniczny nie jest podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, organ ewidencyjny jest zobowiązany do jego wydrukowania i porozumienia się z wnioskodawcą (e-mailem, telefonicznie) w sprawie terminu i miejsca odręcznego podpisania wniosku. Podpis powinien być złożony nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od jego wysłania albo wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności. Co do zasady wniosek powinien być w takim przypadku podpisany w siedzibie urzędu gminy. W takim przypadku wniosek podpisuje osobiście wnioskodawca albo jego pełnomocnik. Należy przy tym uprzedzić przedsiębiorcę, że podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić w takim przypadku od daty podpisania wniosku, a nie wysłania do urzędu, bowiem wniosek traktuje się jako złożony tylko wtedy, gdy jest podpisany.

W wyjaśnieniach Ministerstwa Gospodarki zwrócono uwagę, że jeżeli wniosek został przesłany do gminy listem poleconym, to podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza.

Jeśli natomiast wniosek przesłany listem zawiera błędy, to wnioskodawca zostanie wezwany do ich skorygowania. W przypadku gdy wniosek jest składany przez pełnomocnika przedsiębiorcy, to należy do niego dołączyć ważne pełnomocnictwo.

Nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej - Ekspert GP: Jak w jeden dzień zarejestrować działalność gospodarczą.