"Kolejnym krokiem służącym zwiększeniu efektywności operacyjnej Fortis Banku Polska SA będzie integracja dotychczasowych funkcji i operacji realizowanych przez centralę Dominet Banku w Lubinie ze strukturami operacyjnymi Fortis Banku Polska SA. Konsekwencją tej integracji będzie redukcja zatrudnienia, która może objąć w całym Banku 361 osób i zostanie przeprowadzona w okresie: od czwartego kwartału 2009 do drugiego kwartału 2010 roku" - podał bank.

Działania prowadzące do zwiększenia efektywności pracy banku mają służyć poprawie wyników finansowych grupy Fortis Banku i stanowią jednocześnie cześć programu postępowania naprawczego, będącego w fazie uzgodnień z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF).

"Najważniejszymi założeniami programu - którego realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia przez bank ponownie dodatniego wyniku finansowego w roku 2010 - jest podjęcie działań zapewniających właściwą kontrolę ryzyka w różnych obszarach działalności banku, stabilny wzrost jego portfela kredytowego i poprawę efektywności kosztowej, w szczególności po integracji z Dominet Bankiem" - czytamy dalej.

Fundusze własne banku wzrosły o kwotę 440,7 mln zł we wrześniu

Fundusze własne banku wzrosły o kwotę 440,7 mln zł we wrześniu w wyniku emisji akcji serii M objętej w drodze subskrypcji prywatnej przez strategicznego akcjonariusza - Fortis Bank SA/NV, który w maju został przejęty przez grupę BNP Paribas.

Współczynnik wypłacalności sięgnął 13,2% na koniec III kw.

Fortis Bank Polska miał 231,15 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2009 roku wobec 122,39 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy wyniósł 178,62 mln zł wobec 182,60 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 59,55 mln zł wobec 95,97 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.