PIENIĄDZE

Choć terminy venture capital i private equity nie doczekały się jeszcze odpowiedników w języku polskim, to sektor private equity/venture capital stał się trwałym elementem polskiego rynku kapitałowego i ważnym czynnikiem rozwoju polskiej gospodarki. Jak wiele innych terminów ze świata nowoczesnej gospodarki, także i te pochodzą z języka angielskiego. Venture capital i private equity oznaczają szczególny rodzaj inwestycji kapitałowych: inwestycje w spółki nienotowane na giełdzie.

UWAGA Od czego zacząć

Przedsiębiorca zainteresowany znalezieniem inwestora z rynku venture capital powinien skontaktować się z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych: www.ppea.org.pl

Private equity (PE) to pojęcie ogólniejsze, to wszelkie inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji. Fundusze PE mogą inwestować także w spółki dojrzałe, planujące wejście na giełdę w przyszłości, wymagające restrukturyzacji lub zmieniające właścicieli. W Europie Zachodniej popularną formą inwestycji PE jest udział w wykupie menedżerskim.

Fundusze kupują zatem udziały (akcje) przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie i czynią starania, by wartość danego przedsiębiorstwa znacząco wzrosła po to, by po kilku latach odsprzedać swe udziały (akcje) z zyskiem. Właśnie dlatego interesy funduszy są zbieżne z interesem innych udziałowców przedsiębiorstwa, którym także zależy na jego wzroście. Fundusz PE/VC zarabia tylko wtedy, gdy zarabiają inni udziałowcy, i razem z nimi ponosi ryzyko.

Inwestorzy PE/VC są więc inwestorami aktywnymi, wspierającymi zarząd w realizacji programu rozwoju firmy i aktywnymi członkami rad nadzorczych. Oznacza to, że inwestor VC staje się wspólnikiem i bierze na siebie ryzyko inwestycji wspólnie z innymi właścicielami firmy. Jego cel jest taki sam, jak cele innych właścicieli i kierownictwa przedsiębiorstwa: rozwój firmy i znaczący wzrost jej wartości w perspektywie kilku lat. Inwestor VC na tym właśnie zarabia i wie, jak to robić, ma bowiem doświadczenie w pomnażaniu wartości przedsiębiorstw.

Venture capital to kapitał długoterminowy. Inwestycje tego rodzaju mają horyzont kilkuletni, kapitał pozostaje w spółce zwykle od trzech do siedmiu lat.

Gdy firma znajdzie się w kłopotach, w przeciwieństwie do wielu kredytodawców, inwestor VC stara się jej pomóc, bo jest przecież jej współwłaścicielem. Wie, że efekty zwykle nie przychodzą od razu, a nawet dobre firmy miewają przejściowe problemy. Ma pieniądze na dalsze inwestycje, gdy firma ich potrzebuje. Ponadto, podczas gdy zadłużenie utrudnia zaciągnięcie dalszych kredytów, to inwestycja venture capital wprost przeciwnie poprawia stosunek zadłużenia do kapitałów własnych firmy i zwiększa jej zdolność kredytową. Ponadto korzystanie z venture capital nie jest obciążone spłatami odsetek. Początkiem drogi do pozyskania venture capital jest jasne i precyzyjne określenie potencjału firmy, jej warunków rynkowych i potrzeb kapitałowych. Podstawą rozmów z potencjalnym inwestorem VC jest przesłany mu opis firmy i przedsięwzięcia.

POZYSKANIE INWESTORA

Na pozyskanie inwestora typu venture capital największe szanse mają przedsiębiorcy, którzy:

● mają lepszą niż konkurenci ofertę produktów (usług) lub przewagę technologiczną,

● działają na wzrostowym rynku,

● rozwijają się szybciej niż branża,

● mają dobrą kadrę kierowniczą.