Nowelizacja ustala liczbę wiceprezesów na trzech. Przyjęcie zapisu znoszącego kadencyjność wiceprezesów, wykluczało głosowanie nad poprawką, dopuszczającą możliwość zgłoszenia kandydata na wiceprezesa przez grupę posłów w sytuacji, gdy w ciągu trzech miesięcy nie zostanie powołany kandydat, zaproponowany przez prezesa Izby.

Nowela wprowadza zapis, że dyrektorzy i wicedyrektorzy NIK są powoływani na pięcioletnią kadencję, ale przepis ma obowiązywać dopiero od roku 2013. Senatorowie doprecyzowali, że dyrektorzy i wicedyrektorzy NIK, po upływie kadencji, będą przenoszeni na stanowisko radcy w tej samej miejscowości, w której pełnili swoją funkcję.

Nowelizacja zastępuje dwa dokumenty pokontrolne (protokół i wystąpienie pokontrolne) - jednym: wystąpieniem pokontrolnym. Senatorowie odrzucili poprawkę przewidującą utrzymanie dwóch dokumentów pokontrolnych. Kierownikowi jednostki kontrolowanej ma przysługiwać prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w ciągu 21 dni.

Teraz nad poprawkami Senatu będą głosować posłowie.