Propozycje zmian w ustawie przygotowali posłowie PO, ale znalazły one poparcie rządu. Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji, BGK - który realizuje programy rządowe - powinien być wyposażony w adekwatne do powierzonych mu zadań fundusze własne. Zdaniem autorów zmian należało stworzyć prawną możliwość udzielenia przez właściciela (Skarb Państwa) pożyczki podporządkowanej BGK.

Obecne przepisy pozwalają BGK, jako bankowi państwowemu, zwiększać fundusze własne w drodze dekapitalizowania ze środków budżetowych czy zysku netto. Bank nie może natomiast uzyskiwać tzw. pożyczek podporządkowanych, które udzielane są podmiotowi zależnemu przez jednostkę go kontrolującą.

Zgodnie z nowelą Ministerstwo Finansów będzie mogło udzielać BGK pożyczek podporządkowanych z budżetu państwa. Ustawa przewiduje także, że w ramach takich pożyczek państwo będzie mogło obejmować papiery dłużne emitowane przez BGK.

Senat wprowadził do ustawy dwie poprawki

Senat wprowadził do ustawy dwie poprawki. Jedna doprecyzowuje przepisy, a druga skreśla dane ministrowi finansów uprawnienie do określenia w drodze rozporządzenia warunków i trybu udzielania pożyczek. Senackimi poprawkami będzie musiał się jeszcze zająć Sejm.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.