Za przyjęciem zmian opowiedziało się 422 posłów, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W uzasadnieniu do projektu ustawy posłowie napisali, że BGK realizuje programy rządowe, w związku z tym powinien być wyposażony w adekwatne do powierzonych zadań fundusze własne. Obecnie BGK jako bank państwowy może zwiększać fundusze własne w drodze dekapitalizowania ze środków budżetowych czy zysku netto. Nie może natomiast uzyskiwać tzw. pożyczek podporządkowanych, które udzielane są podmiotowi zależnemu przez jednostkę go kontrolującą.

"Wydaje się zasadne stworzenie prawnej możliwości udzielenia przez właściciela (Skarb Państwa) pożyczki podporządkowanej Bankowi Gospodarstwa Krajowego" - uzasadniali autorzy zmiany.

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją Ministerstwo Finansów będzie mogło udzielać BGK pożyczek podporządkowanych z budżetu państwa. Ustawa przewiduje także, że w ramach takich pożyczek państwo będzie mogło obejmować papiery dłużne emitowane przez BGK.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.