Zanim firma rozpocznie wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej musi dodatkowo uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Jest to potrzebne m.in. do prowadzenia działalności polegającej na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej, stacji kontroli pojazdów, działalności kantorowej lub usług detektywistycznych.

Wpis na wniosek

Do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorca zostaje wpisany na swój wniosek po złożeniu na piśmie oświadczenia, że spełnia warunki wymagane do wykonywania konkretnej działalności. Wniosek wraz z oświadczeniem powinien złożyć bezpośrednio w organie prowadzącym rejestr działalności regulowanej albo w organie ewidencyjnym pod warunkiem, że wskaże przy tym organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

Taki rejestr może prowadzić np. marszałek województwa dla działalności polegającej na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej lub świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania z udziałem cudzoziemców.

Przedsiębiorca musi zostać wpisany do rejestru w ciągu siedmiu dni od wpływu do organu wniosku wraz z oświadczeniem. Gdyby ustawowego terminu nie dotrzymał, to ma on prawo rozpocząć działalność po wcześniejszym zawiadomieniu o tym na piśmie właściwego organu. Takie uprawnienie nie przysługuje mu jednak wówczas, gdy przed upływem siedmiu dni organ ten sam wezwie go do uzupełnienia wniosku.

Rejestr działalności regulowanej jest jawny, co oznacza, że każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych. Natomiast organ, który go prowadzi z urzędu, prostuje wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w ciągu 14 dni od zdarzenia, które spowodowało zmianę.