Inwestycje w elektrownie wiatrowe powinny być kompromisem pomiędzy ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z energetyki konwencjonalnej a ochroną lokalnego środowisko naturalnego.

Pozwolenie na budowę

Według obowiązującego w Polsce prawa budowlanego pozwolenie na budowę może zostać wydane tylko w przypadku pozytywnego wyniku analizy oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne. Również z punktu widzenia banku wynik raportu oddziaływania inwestycji na środowisko ma kluczowe znaczenie przy ocenie projektów elektrowni wiatrowych. Pozytywny wynik raportu środowiskowego jest niezbędny do uzyskania przez inwestora decyzji dotyczącej finansowania projektu.

Obszary chronione

Realizacja inwestycji nie może negatywnie wpływać na środowisko naturalne, zwłaszcza na obszary chronione, takie jak parki narodowe, obszary Natura 2000 i inne tereny objęte prawnymi formami ochrony ptaków, siedlisk nietoperzy i krajobrazu. Na terenach nieobjętych prawnymi formami ochrony rozwój energetyki wiatrowej powinien być dostosowany do potencjalnego ryzyka negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne, tak aby elektrownie nie zakłócały równowagi ekologicznej oraz warunków życia lokalnej społeczności.

Bankowa analiza

Analiza projektów inwestycyjnych elektrowni wiatrowych przeprowadzana przez bank jest specyficzna nie tylko ze względu na duży nacisk kładziony na ocenę oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko naturalne, ale również ze względu na charakterystyczną dla tego typu inwestycji analizę jednego ze źródeł przychodów. Mam tu na myśli przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, czyli tzw. zielonych certyfikatów, które funkcjonują na polskim rynku od końca 2005 roku. Mechanizm funkcjonowania zielonych certyfikatów jest bowiem mechanizmem rynkowym sprzyjającym rozwojowi energetyki odnawialnej poprzez pewnego rodzaju gwarancję części przychodów ze zrealizowanego projektu. Z punku widzenia finansowania inwestycji kluczowym aspektem zielonych certyfikatów jest nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia z góry określonej ilości świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Cena zielonych certyfikatów jest ściśle powiązana z opłatą zastępczą, tj. corocznie wyznaczaną karą umowną nakładaną na przedsiębiorstwa energetyczne, które nie spełniły powyższego wymogu. System zielonych certyfikatów jest korzystny z punktu widzenia banku, gdyż nie tylko częściowo ogranicza ryzyko przychodowe, ale także w porównaniu z systemem cen gwarantowanych promuje technologie najefektywniejsze kosztowo, do których należy produkcja energii wiatrowej.