MARIUSZ GAWRYCHOWSKI

Dlaczego przedsiębiorca, który ma zamiar zrealizować nową inwestycję w swojej firmie, powinien zainteresować się kredytem technologicznym?

*BOGUSŁAWA SKOMSKA

Jeśli firma posiada zdolność kredytową, a planowane przedsięwzięcie spełnia warunki określone w ustawie z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, to ma gwarancję, że zaciągnięty kredyt technologiczny zostanie częściowo spłacony przez BGK w formie premii technologicznej. Pieniędzy wystarczy dla wszystkich poprawnych formalnie i merytorycznie projektów. Do końca 2013 roku na ten cel przeznaczona jest kwota stanowiąca równowartość w złotych blisko 410 mln euro. Nabór projektów ma charakter ciągły, do wyczerpania limitu środków przewidzianych na dany rok. W roku 2009 mamy do dyspozycji 200 mln złotych.

Jak przedsiębiorca ma rozumieć nową technologię?

Przedmiotem projektu współfinansowanego z działania 4.3 Kredyt technologiczny może być wdrożenie własnej lub nabytej nowej technologii. Może ona mieć postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej, stosowanej na świecie nie dłużej niż pięć lat. W wyniku wdrożenia tej technologii wytwarzane mają być nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy bądź usługi. Oznacza to, że przedmiotem projektu ma być wdrożenie myśli technologicznej, a zakup maszyn i urządzeń ma umożliwiać realizację tego przedsięwzięcia.

Należy jednak pamiętać, że kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup środka trwałego (maszyny, urządzenia), w którym już została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem projektu. Dla przykładu – zakup telefonu wyposażonego w technologię bluetooth nie jest wdrożeniem nowej technologii, a jedynie zakupem urządzenia, w którym jest ona zawarta. Przedsiębiorca musi uzyskać opinię uprawnionej jednostki naukowej, centrum badawczo-rozwojowego lub stowarzyszenia naukowo-technicznego o zasięgu ogólnopolskim potwierdzającą, że technologia, której wdrożenie finansowane będzie kredytem technologicznym, spełnia warunki określone w ustawie.

Czy każda firma może skorzystać z kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny może uzyskać firma z sektora MŚP z siedzibą na terenie Polski, posiadająca zdolność kredytową oraz mogąca zagwarantować wkład własny w wysokości 25 proc. kosztów realizacji inwestycji, dotyczącej wdrożenia nowej technologii, spełniającej warunki ustawy.