Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) powinni już rozpocząć przygotowania do pozyskania środków. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaktualizowało i opublikowało nowy harmonogram naborów wniosków. 14 września 2009 r. rozpocznie nabór na PO IG 4.4, na który zgłoszenia przyjmowane będą do 30 października 2009 r.

O dotacje będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy zarejestrowani i mający siedzibę w Polsce. Program będzie wdrażany do końca 2015 roku.

Pierwszą zasadą przy ubieganiu się o dofinansowanie z UE jest przegląd projektu i odpowiedź na pytanie, czy spełnione jest kryterium nowej inwestycji. Chodzi tu przede wszystkim o wymóg przekroczenia minimalnego wymaganego poziomu inwestycji.

Wspierane będą projekty w zakresie inwestycji powyżej 8 mln zł, ale poniżej 160 mln zł dotyczące zakupu i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie nie dłużej niż trzy lata lub których stopień rozprzestrzeniania w danej branży nie przekracza 15 proc. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40 mln zł na część inwestycyjną oraz do miliona zł na część szkoleniową. Natomiast minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 30 proc. wartości projektu dla części inwestycyjnej oraz 55 proc. dla części szkoleniowej.

Jak napisać wniosek

Pierwszym krokiem jest złożenie uproszczonego wniosku o udzielenie dotacji. Powinien być do niego załączony biznesplan wraz z załącznikami: informacją dotyczącą otrzymania pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (np. kopia promesy kredytowej bądź leasingowej).

– Wśród dokumentów obowiązkowo składanych przez projektodawcę w ramach 4.4. PO IG pojawił się skomplikowany model finansowy, który dotąd był wymagany tylko dla większych projektów – przypomina Magdalena Burnat-Mikosz z firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe.

Dokumenty należy składać w zależności od działania do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub Ministerstwa Gospodarki.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie jest pracochłonne.

– Należy przeanalizować dokumenty konkursowe, kryteria oceny danego programu, wyjaśnienia publikowane przez instytucje w trakcie trwania konkursu i z poprzednich rund. Ponadto należy przygotować opisy projektu i dokładne analizy finansowe – mówi Michał Skwierczyński z KPMG Tax M. Michna.

Dokumentacja podlega ocenie formalnej, w której zostanie sprawdzona kompletność wniosku i załączników oraz ich poprawność. Potem następuje ocena merytoryczna. O uzyskaniu wsparcia decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.