PKB wyrównany sezonowo (ceny stałe przy roku odniesienia 2000) wzrósł w tym okresie o 1,4% r/r wobec 1,7% r/r w I kw., podał też GUS. W ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł 0,5% wobec 0,3%.

W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 326.638,6 mln zł

"Głównymi czynnikami wzrostu PKB były popyt zagraniczny (eksport netto), którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 3,1 pkt proc. oraz spożycie ogółem - wpływ 1,3 pkt proc. Natomiast negatywny wpływ na wzrost PKB miała akumulacja (-3,3 pkt proc.), w tym po raz pierwszy od 2003 r. popyt inwestycyjny (-0,6 pkt proc.)" - głosi komunikat.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) w gospodarce narodowej w II kwartale 2009 r. wzrosła o 0,8% r/r. Wartość dodana brutto w przemyśle obniżyła się o 5,1% r/r, natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 4,5%.

"W sektorze usług rynkowych wartość dodana brutto w II kwartale 2009 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, wzrosła o 2,8%, w tym wartość dodana brutto w handlu i naprawach o 2,8%, natomiast w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności o 3,3%" - podał też GUS.

Popyt krajowy w II kwartale 2009 r. był niższy o 2,0% r/r. Spożycie ogółem w II kwartale 2009 r. było wyższe o 1,7%, w tym spożycie indywidualne o 1,9%, a spożycie publiczne wzrosło o 1,2%.

Nakłady brutto na środki trwałe w II kwartale 2009 r. były niższe o 2,9% niż przed rokiem. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 19,3% wobec 20,4% przed rokiem.

Jedenastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało, że PKB zwiększył się w II kw. tego roku o 0,6%.

Wiceprezes GUS Halina Dmochowska zapowiadała pod koniec lipca, że wzrost PKB w II kw. 2009 r. "nie będzie znacząco odbiegać od tego, co było w pierwszym kwartale tego roku".