Obowiązujące przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymagają, żeby przedsiębiorca był zawiadamiany o zamiarze wszczęcia u niego kontroli.

W ustawie przewidziano związane z tym konkretne terminy. Otóż kontrolę można wszczynać nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Przepisy jednocześnie przewidują, że na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być rozpoczęta przed upływem siedmiu dni od doręczenia zawiadomienia.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli powinno zawierać: oznaczenie organu; datę i miejsce wystawienia; oznaczenie przedsiębiorcy; wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Z obecnych regulacji wynika, że jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, to jej rozpoczęcie wymaga ponownego zawiadomienia.

Przy okazji warto przypomnieć, że w pewnych przypadkach przedsiębiorca nie musi być zawiadamiany o zamiarze wszczęcia kontroli. Tak będzie np. wtedy, gdy kontrola ma być przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

Na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów prawa wspólnotowego mogą być sprawdzane przede wszystkim artykuły spożywcze. Zawiadomienia nie dokonuje się, jeżeli przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania przestępstwom lub wykroczeniom, w tym skarbowym, lub dla zabezpieczenia dowodów ich popełnienia. Oprócz tego nie ma obowiązku informowania o kontroli, jeżeli jej przeprowadzenie jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Niezapowiedziane kontrole są również dozwolone w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Podstawa prawna

● Art. 79–80b ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

● Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97).