Powolne inwestycje

Janusz Mikuła podkreśla, że proces inwestycyjny przedłuża się, bo społeczności lokalne nie chcą w swoim sąsiedztwie spalarni lub innych zakładów przetwarzania odpadów. To wydłuża obowiązkowy etap konsultacji społecznych, a często prowadzi do tego, że z przyczyn politycznych projekty są po cichu stopowane.

Dowodem jest tempo wykorzystywania środków unijnych na ten cel. Rząd przeznaczył je m.in. na budowę 12 dużych spalarni śmieci. Na początku sierpnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pierwszą umowę o przyznaniu dotacji.

Nie chodzi o budowę nowej instalacji, tylko o modernizację istniejącego od lat 70. XX wieku składowiska w Gdańsku-Szadółkach. Na ten cel ma trafić ponad 400 mln zł. Inwestycja zakończy się w 2012 roku.

– Dzięki wybudowaniu sortowni i kompostowni na składowisko trafiać będzie o połowę mniej odpadów niż dotychczas – twierdzi Wojciech Głuszczak, prezes gdańskiego zakładu utylizacyjnego, zarządzającego składowiskiem.

ZE STRONY PRAWA

W Sejmie trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o odpadach, która ma przyczynić się do szybszego wykonania przez Polskę unijnych zobowiązań w dziedzinie gospodarki odpadami. Najważniejsza zmiana dotyczy doprecyzowania przepisów w kierunku wprowadzenia nakazu przewozu odpadów do najbliższej spalarni, segregowni lub kompostowni. Nowela wprowadza także procedurę umożliwiającą zamknięcie z urzędu składowisk odpadów. Wprowadza też zakaz składowania odpadów palnych selektywnie zebranych, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2010 r., a dla ulegających biodegradacji selektywnie zebranych – od 1 stycznia 2013 r. W ustawie dodano przepis zakazujący zbierania określonych grup odpadów, których gromadzenie jest szkodliwe dla środowiska (np. pozostałości z segregowania odpadów komunalnych).

Nie jest to jedyny akt prawny, który ma poprawić sytuację. Zgodnie z lipcową decyzją premiera Donalda Tuska resort środowiska ma przygotować ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ma ona uporządkować system gospodarki odpadami komunalnymi, w tym określić kwestie finansowania całego systemu.