Podjęcie pracy we Włoszech przez obywateli polskich w formie samozatrudnienia odbywa się na zasadach obowiązujących wszystkich obywateli UE.
Polak może podjąć na terenie Włoch pracę na zasadzie samozatrudnienia, na takich samych warunkach jak Włoch. Pozwala mu na to dekret z mocą ustawy DL 185/2000. Przez samozatrudnienie (lavoro autonomo) włoskie prawo rozumie działalność na własny rachunek. W tej formie można prowadzić działalność przemysłową, rzemieślniczą, handlową, a także zawodową, czyli tzw. wolne zawody regulowane i nieregulowane. Cechami samozatrudnienia są stałość i ciągłość świadczonej pracy. Włoskie prawo zalicza do takiej działalności także umowy o dzieło (contratti a progetto).

Wymogi prawne

Obywatel polski może zarejestrować działalność osobiście lub za pośrednictwem doradcy ds. handlowych i podatkowych (commercialista). Na terenie Włoch działa Krajowa Konfederacja Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców (CNA). Świadczy ona pomoc dla osób chcących zarejestrować działalność gospodarczą. Zanim przystąpi się do rejestracji firmy, należy sprawdzić, jakie wymogi stawia ustawodawstwo włoskie w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności. Chodzi o posiadanie odpowiedniego przygotowania zawodowego oraz wymaganego wykształcenia.
Przy prowadzeniu pewnych rodzajów działalności konieczne będzie spełnienie odpowiednich wymogów sanitarnych, a także posiadanie określonego rodzaju lokalu. Takich informacji należy szukać w przepisach gminy (regolamento comunale) lub przepisach dotyczących wymogów sanitarnych (regolamento d'igiene) odpowiedniego urzędu do spraw zdrowia (ASL). W gminie (Comune), właściwej terytorialnie ze względu na siedzibę firmy, trzeba uzyskać zezwolenie na wykorzystywanie lokalu użytkowego, w którym będzie wykonywana działalność.
W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej istnieje wymóg uzyskania zezwolenia bezpieczeństwa publicznego (autorizzazione di Pubblica Sicurezza), np. wykonywanie zawodu fotografa. Po spełnieniu wymaganych prawem wymogów uzyskuje się licencję, upoważniającą do wykonywania określonej działalności. Jest kilka organów kompetentnych do wydania tego dokumentu. O tym, który jest właściwy, decyduje rodzaj zakładanej działalności. Dla przykładu - w przypadku działalności handlowej, która wymaga tylko zarejestrowania w gminie, organem tym będzie urząd gminy.

Rejestracja przedsiębiorstwa

Jeżeli planowana działalność ma charakter działalności przedsiębiorczej, trzeba ją zarejestrować w rejestrze przedsiębiorstw właściwej terytorialnie Izby Handlowej (Registro delle Impresje). Rejestry dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw prowadzą izby handlowe (Camera di Commercio Industria Artigianata Agricoltura - CCIAA). O ich właściwości terytorialnej decyduje siedziba danej firmy.
Składanie wszystkich dokumentów związanych z wpisem firmy do rejestru przedsiębiorstw jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub na nośniku elektronicznym (system TELEMACO), po potwierdzeniu podpisem elektronicznym. W celu zarejestrowania działalności gospodarczej w tym systemie konieczne jest posiadanie specjalnej karty SMART, umożliwiającej składanie podpisu elektronicznego.
Karty takie można otrzymać w biurach Izb Handlowych. Obowiązek rejestracji przedsiębiorstwa drogą elektroniczną nie obowiązuje jednak przedsiębiorców indywidualnych. Kolejnym etapem jest uzyskanie we właściwym terytorialnie urzędzie skarbowym (Agenzia delle Entrate) numeru identyfikacji podatkowej (codice fiscale) oraz numeru dla celów podatku VAT (partita IVA). Zgłoszenie do urzędu skarbowego powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności. Trzeba również dokonać rejestracji dla celów ubezpieczeniowych w INPS, którego polskim odpowiednikiem jest ZUS.
WAŻNE ADRESY
www.cna.it - strona Krajowej Konfederacji Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców (CNA)
www.camcom.it - zawiera wykaz wszystkich izb handlowych (CCIAA)
www.rm.camcom.it - zawiera Vademecum korzystania z rejestracji firm drogą elektroniczną (TELEMACO)
87 tys. Polaków przebywało we Włoszech ponad 3 miesiące w 2007 roku
Źródło: GUS