Czy instrumenty przewidziane w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą być wykorzystane do największych obecnie w kraju projektów infrastrukturalnych realizowanych we współpracy z partnerem prywatnym, czyli przedsięwzięć w zakresie budowy i eksploatacji autostrad płatnych?
MIRELLA LECHNA
radca prawny, wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Ramowe zasady współpracy podmiotów publicznych i prywatnych wprowadziła nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r. Ustawa ta opublikowana została w Dzienniku Ustaw z 2009 roku nr 19, poz. 100. Wspomniane ramowe zasady mogą w znaczącym stopniu ułatwić realizację inwestycji infrastrukturalnych. Zniesienie dotychczas istniejących ograniczeń oraz odformalizowanie założeń współpracy podmiotów sfery publicznej i prywatnych pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie potencjału i możliwości, jakie stwarza wykorzystanie tej formy prawnej jako instrumentu realizacji inwestycji o charakterze publicznym.
Powstaje pytanie, czy instrumenty przewidziane w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą być wykorzystane do największych w kraju projektów infrastrukturalnych realizowanych we współpracy z partnerem prywatnym, czyli przedsięwzięć w zakresie budowy i eksploatacji autostrad płatnych.
Według ustawy o drogach publicznych (ustawa z 21 czerwca 1981 r.) inwestycje w zakresie budowy i eksploatacji autostrad oraz dróg ekspresowych można realizować, m.in. na zasadach określonych w ustawie o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym (ustawa z 27 października 1994 r.), ustawie o koncesji na roboty budowlane i usługi (ustawa z 9 stycznia 2009 r.) albo w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Ustawa o autostradach płatnych przewiduje obecnie dwa modele realizacji tej inwestycji: system koncesyjny, czyli przez spółki, którym udzielono koncesji, a także od lutego 2009 r., na zasadach przewidzianych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Dopuszczenie możliwości realizacji autostrady płatnej także na zasadach określonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane i usług, zostało dokonane poprzez nowelizację ustawy o autostradach płatnych. Przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi oraz przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczą przedsięwzięć o podobnych elementach. Jednocześnie ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym nie dokonała nowelizacji ustawy o autostradach płatnych. Prowadzi to do wniosku, że zastosowanie instrumentów przewidzianych ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym do realizacji przedsięwzięć autostrad płatnych oraz płatnych dróg ekspresowych zostało wyłączone.