Według wstępnych danych, zysk netto banków w Polsce wyniósł 8,67 mld zł w I półroczu 2008 roku i był wyższy o 20,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

Wynik finansowy brutto wzrósł do 10,36 mld zł, a wynik netto do 8,62 mld zł wobec odpowiednio 8,68 mld zł i 7,05 mld zł rok wcześniej.

Zysk brutto wyniósł 10,40 mld zł i był wyższy o 17,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r.

Przychody z działalności operacyjnej wzrosły o 55% w skali roku do 89,04 mld zł w I półroczu. Koszty działalności operacyjnej sięgnęły 78,69 mld zł i były wyższe o 61,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r.

Wynik z działalności bankowej wyniósł 24,16 mld zł i był wyższy o 18,8% w skali roku. Koszty działania banków wzrosły o 15,9% rok do roku do 11,71 mld zł w I półroczu 2008 r.

Wynik z działalności operacyjnej sięgnął 10,35 mld zł, co oznacza wzrost o 19,5% w skali roku

GUS podał, że wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto sektora bankowego w I półroczu 2008 r. były wyraźnie niższe w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (odpowiednio 11,6% i 9,7% wobec 15,1% i 12,3%), bowiem w ujęciu ogółem przyrost przychodów był znacznie wyższy od przyrostu wyniku finansowego.

Wartość kredytów ogółem wyniosła 503,94 mld zł (wzrost o 28,6% r/r), w tym 490,09 mld zł udzielonych sektorowi niefinansowemu (wzrost o 30,6% r/r).

"Znaczną część kredytów ogółem dla tego sektora stanowiły kredyty mieszkaniowe (31,5%, tj. o 2,7 pkt proc. więcej niż przed rokiem), udostępniane głównie na podstawie umów między bankami komercyjnymi a gospodarstwami domowymi. Wzrost zadłużenia gospodarstw domowych ogółem do 293 mld zł (o 35,0%) był w głównej mierze generowany efektywnym popytem na kredyty mieszkaniowe (138,2 mld zł, tj. o 42,8% więcej niż przed rokiem)"- podał GUS.

Kwota kredytów dla przedsiębiorstw ogółem wzrosła do 195,29 mld zł, tj. o 24,4% r/r.

Wartość depozytów sięgnęła 495,87 mld zł w I półroczu, w tym depozytów sektora niefinansowego 443,46 mld zł (wzrost o 16,2% r/r).

Na koniec czerwca 2008 r. działalność prowadziło 65 banków komercyjnych i 579 banków spółdzielczych.