"W czasie ostatniego dwudziestolecia Polska przeszła przez długi, wymagający proces transformacji. (...) Efekty tej transformacji są dzisiaj bardzo widoczne. W ciągu ostatnich 20 lat polski PKB na głowę zwiększył się ponad trzykrotnie. (...) Polityka prowadzona przez Polskę jest odpowiednia" - powiedział Trichet w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Narodowy Bank Polski z okazji 20. rocznicy transformacji.

Jak dodał, "bez odważnych działań narodu polskiego" Polska mogła nadal nie być częścią UE, a Europa mogła być dalej podzielona.

"W ciągu ostatnich kilku lat Polska zanotowała również postęp w zakresie reform strukturalnych, poprawiając tym samym działanie rynku pracy i ograniczając bardzo kosztowne schematy przedemerytalne, które do tej pory obowiązywały" - podkreślił.

W opinii Tricheta, inflacja w strefie euro wydaje się stabilna w dłuższej perspektywie

Zauważył, że procesom tym towarzyszyła zarówno integracja gospodarcza, jak i ekonomiczna z Unią Europejską. Wskazał m.in. na fakt otrzymania przez Polskę środków z funduszy przedakcesyjnych.

"W Unii uważamy solidarność między krajami za cechę fundamentalną. Chciałbym tu wspomnieć m.in. o pewnych przedsięwzięciach finansowych w całej UE. Mam tu na myśli m.in. podjętą decyzję w maju bieżącego roku zwiększającą limity linii kredytowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kilka dni temu Komisja Europejska wysunęła plan przyspieszenia płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego. To wszystko jest tylko częścią wysiłków, jakie mają miejsce w całej UE" - wymieniał Trichet.

W opinii Tricheta, inflacja w strefie euro wydaje się stabilna w dłuższej perspektywie i można też zauważyć pewne ożywienie na rynkach finansowych.