"W maju trzy czwarte funduszy inwestycyjnych zyskało na wartości. Ponad 40 funduszy wypracowało zyski dwucyfrowe - wśród nich przeważają podmioty inwestujące na zagranicznych rynkach akcji" - napisano w raporcie.

"Najwyższą stopę zwrotu (26,5 proc.) wypracował wyceniany raz na kwartał certyfikat Opera FIZ. (...) Podobnie jak miesiąc wcześniej, na przeciwległym biegunie znalazły się głównie fundusze hedgingowe Superfund TFI. Największa stratę (21,3 proc.) poniósł Superfund C" - dodano.

W maju trzeci miesiąc z rzędu wszystkie fundusze akcji polskich osiągnęły dodatnią stopę zwrotu

Najlepszy wynik wśród funduszy akcji polskich osiągnął PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO (7,7 proc.).

Inaczej przedstawia się sytuacja na rynku funduszy dłużnych, gdzie nie wszystkie fundusze wypracowały dodatnią stopę zwrotu.

"Podobnie jak w kwietniu, najwięcej na wartości zyskała jednostka jednego z najmniejszych funduszy - Idea Obligacji Skarbowych (2,87 proc.). 11 funduszy wypracowało w maju wynik słabszy od benchmarku, w tym aż 6 poniosło straty, sięgające w DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO (0,8 proc.)" - napisano.