Czy w sytuacji, gdy zarówno zamawiający, jak i skarżący wykonawca prowadzą działalność gospodarczą właściwym do rozpoznania sporu będzie wydział gospodarczy?
Zdarzają się przypadki, że sprawę wszczętą na skutek wniesienia do sądu okręgowego skargi na rozstrzygnięcie KIO będzie rozpatrywać wydział gospodarczy tego sądu, nie zaś wydział cywilny. Problemem tym zajmował się Sąd Najwyższy w postanowieniu z 27 stycznia 2006 r., sygn. III CZP 123/05. Problem ma doniosłe znaczenie praktyczne. W zależności bowiem od tego, jaki wydział będzie rozpoznawać sprawę, zastosowanie mogą znaleźć odmienne przepisy (postępowanie w wydziale gospodarczym charakteryzują liczne odrębności, m.in. nałożenie na strony szczególnych obowiązków).
Przedstawione SN zagadnienie dotyczyło wątpliwości, czy w sytuacji gdy po stronie zarówno zamawiającego, jak i skarżącego występują podmioty prowadzące działalność gospodarczą właściwy będzie wydział gospodarczy.
Między wydziałem cywilnym a wydziałem gospodarczym sądu okręgowego powstał bowiem spór kompetencyjny odnośnie do tego, który z nich jest właściwy do rozpoznania skargi wniesionej na wyrok zespołu arbitrów. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych skierował skargę do wydziału cywilnego, jednak przewodniczący tegoż wydziału zarządził przekazanie jej wydziałowi gospodarczemu. Spór został rozstrzygnięty przez Prezesa Sądu Okręgowego, który ostatecznie przekazał sprawę wydziałowi gospodarczemu. SO powziął jednak wątpliwość, czy w świetle regulacji art. 195 ust. 1 p.z.p. do rozpoznawania sprawy wszczętej wniesieniem skargi na wyrok zespołu arbitrów (obecnie KIO) właściwy będzie wydział cywilny, bez względu na status stron czy też, jeśli po obu stronach występować będą podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właściwy będzie wydział gospodarczy.
Argumentacja Sądu Okręgowego przedstawiała się następująco. Powołany przepis art. 195 p.z.p. wskazuje jedynie na sąd okręgowy jako właściwy do rozpoznania sprawy zainicjowanej wniesieniem skargi na wyrok zespołu arbitrów. Gdyby więc intencją ustawodawcy było rozróżnienie, że w sprawach, w których zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy występują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właściwy jest wydział gospodarczy, dałby temu wyraz w ustawie p.z.p. Zatem z uwagi na brak takiej regulacji, zdaniem Sądu Okręgowego, w sprawie zainicjowanej skargą na wyrok zespołu arbitrów zawsze będzie właściwy wydział cywilny.
W odpowiedzi na powyższe SN odmówił podjęcia uchwały, jednak merytorycznie odniósł się w uzasadnieniu postanowienia do tego problemu.