Rozmawiamy z FILIPEM THONEM, prezesem RWE Polska - W ciągu najbliższych dziesięciu lat inwestycje w polskie elektrownie powinny mieć wartość 16–19 miliardów euro. Grupa RWE chce zainwestować w farmy wiatrowe i elektrownie węglowe prawie 2,5 miliarda euro.
● Jaki wpływ na europejską energetykę będzie miał pakiet energetyczno-klimatyczny?
– Prognozuje się, że światowe zużycie energii do roku 2030 wzrośnie o 50 proc. Zwiększając wolumen wytwarzanej energii, musimy jednocześnie inwestować w technologie pozwalające na ochronę klimatu i zmniejszanie emisji CO2. W przyszłości źródła odnawialne i energia nuklearna zyskają na znaczeniu. Jednakże głównym składnikiem miksu energetycznego pozostaną paliwa kopalne, których odsetek w 2030 roku wynosić będzie 80 proc. Obecnie ponad 70 proc. nowo budowanych elektrowni jest opalanych węglem. Ponieważ inwestycje w energetyce mają charakter długofalowy, można już dzisiaj przewidzieć, że popyt na węgiel będzie wzrastał dynamiczniej niż na pozostałe paliwa. Zachęca to bez wątpienia do inwestycji w bardziej efektywne technologie spalania węgla, oraz zwiększenia inwestycji na rzecz prac badawczo-rozwojowych nad nowymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.
● Jaka może być w związku z tym wartość potrzebnych inwestycji w sektorze energetycznym?
– W samej tylko Polsce ze względu na wzrost zużycia energii i konieczność modernizacji przestarzałej, 30-letniej infrastruktury energetycznej w ciągu kilkunastu lat należałoby wybudować około 1 tys. megawatów nowych mocy wytwórczych rocznie. W horyzoncie dziesięcioletnim mówimy o inwestycjach rzędu 16–19 miliardów euro.
● Jaki będzie udział grupy RWE w tych inwestycjach?
– W 2008 roku RWE ogłosiło nową strategię grupy pod hasłem Dalszy rozwój, mniej CO2. Jest to największy program inwestycyjny w historii RWE. RWE już inwestuje obecnie 7 miliardów euro w budowę technicznie zaawansowanych elektrowni na paliwa kopalne w Europie. W porównaniu z elektrowniami starszego typu będą one emitowały o 30 proc. mniej CO2.
Takie obiekty powstaną także w Polsce. Nowa elektrownia, której budowę RWE planuje wspólnie z Kompanią Węglową na Śląsku, będzie miała bardzo wysoką sprawność, wynoszącą 46 proc. Będzie zatem jedną z najnowocześniejszych elektrowni tego typu na świecie i najnowocześniejszą w Polsce. Dla porównania – sprawność aktualnie eksploatowanych polskich elektrowni kształtuje się na poziomie 33–35 proc. Nowa elektrownia będzie emitowała znacznie mniej CO2 niż obecne elektrownie w Polsce. Będzie zużywała o 30 proc. mniej węgla na każdą wytworzoną kilowatogodzinę, a rocznie wyemituje o 1,3 miliona ton CO2 mniej.
Do 2012 roku RWE planuje zainwestować 30 miliardów euro, co stanowi zwiększenie dotychczasowego budżetu o ponad 1/3. 15–20 miliardów euro zostanie przeznaczonych na inwestycje kapitałowe i rozwój przez przejęcia poza Niemcami – w Europie Środkowej i Południowej, Turcji, Rosji, Beneluksie i Wielkiej Brytanii.
W Polsce już zrealizowane i planowane inwestycje RWE będą miały wartość 2,5 miliarda euro, RWE staje się tym samym jednym z największych inwestorów w kraju. Do tej pory największą inwestycją RWE w Polsce było przejęcie Stoen, warszawskiego dystrybutora i sprzedawcy energii elektrycznej. Planujemy inwestycje w farmy wiatrowe i elektrownie węglowe.
● Jaka część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona ma rozwój nowoczesnych technologii energetycznych?
– We współpracy z uczelniami technicznymi na całym świecie RWE inwestuje 90 milionów euro w prace badawczo-rozwojowe nad dalszym zwiększeniem sprawności elektrowni. Już dzisiaj stosujemy technologie pozwalające zwiększyć sprawność elektrowni na węgiel brunatny do 43 proc., a na węgiel kamienny – do 46 proc. Następnym kamieniem milowym ma być osiągnięcie 50-proc. sprawności. W ramach wspólnie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych pracujemy nad nowymi technologiami, takimi jak elektrownie pracujące przy temperaturze 700°C.
Skutecznie wdrażamy technologię wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS). RWE wdraża również unikalną technologię, która przyczynia się do podniesienia efektywności elektrowni. Instalacja WTA (Wirbelschicht Trocknung Anlage) do suszenia węgla brunatnego cieszy się międzynarodowym zainteresowaniem.
● Jakie są plany w RWE w zakresie odnawialnych źródeł energii?
– Zamierzamy intensywnie inwestować w energetykę odnawialną i zwiększyć czterokrotnie wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – do poziomu 4,5 tys. megawatów w 2012 roku. Do tego czasu RWE planuje zainwestować miliard euro rocznie w przedsięwzięcia związane z energetyką odnawialną. W planach grupy jest również zwiększenie wytwarzania energii z wiatru, wody i z biomasy do ponad 10 tys. megawatów do 2020 roku. Dzięki temu w ciągu najbliższych dziesięciu lat staniemy się jednym z czołowych europejskich wytwórców energii ze źródeł odnawialnych.
W Polsce RWE inwestuje w farmy wiatrowe o łącznej mocy 730 MW i staje się jednym z najważniejszych uczestników rynku energii odnawialnej. Dzięki temu moc elektrowni wiatrowych podłączonych do polskiej sieci wzrośnie ponaddwukrotnie w stosunku do stanu z końca 2007 roku.
Budowa elektrowni wiatrowych jest istotna dla polskiego rynku energii odnawialnej. W miarę dostosowywania polskiego prawa do dyrektyw Komisji Europejskiej, zapotrzebowanie na energię odnawialną w Polsce wzrośnie dramatycznie – z poziomu 5,8 TWh w 2007 roku do 13,4 TWh przewidywanych w roku 2010 i będzie stanowiło odpowiednio 5,1 proc. i 10,4 proc. całej energii dostarczanej odbiorcom końcowym.